Doğum Eğitiminin Doğum Kaygısı Ve Korkusu Üzerine Etkisi

Burak Subaşı,Halil Özcan,Serkan Pekçetin,Büşra Göker,Suphi Tunç,Beyhan Budak

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 165-167
Özeti Bu araştırmada amaç gebelerde doğum öncesi eğitim, fizyoterapi ve psikoterapi temelli müdahalelerin doğum süreci ile ilgili korkular ve kaygılar üzerine etkilerini incelemektir. Gebeliğinin son trimesterinde olup; daha önce doğum yapmamış anne adayları çalışmaya alındı. Katılımcılar ilk olarak uzman bir psikiyatrist tarafından muayene edildi, ardından katılımcılara sosyodemografik veri formu ile birlikte Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W-DEQ), Beck Depresyon ve Beck Anksiyete Ölçekleri (BDI ve BAI) uygulandı. Sonrasında bu kişilere her biri 60 dakika süren 3 ayrı seansta doğum öncesi ve sonrasında yaşanabilecek fiziksel ve ruhsal sıkıntılar, doğum sırasında doğumu kolaylaştırmak için yapılabilecek egzersizler hakkında bilgilendirme yapıldı ve soruları yanıtlandı. Sonuçlarda grubun yaş ortalaması 27,2±3,6 olarak bulunmuştur. Gebelik haftası ortalama 35,7±2,3 olarak bulunmuştur. Yapılan ilişki analizinde sosyodemografik özelliklerle (yaş, gelir düzeyi, eğitim seviyesi vs.) W-DEQ puanları ile arasında ilişki bulunmamıştır. İlk değerlendirmedeki W-DEQ puanı (W-DEQ 1) ile BAI puanları arasında pozitif yönde ilişki saptanmıştır. Yapılan Wilcoxon testi analizinde katılımcıların W-DEQ’dan aldıkları puanlara bakıldığında toplam ölçek puanları da dahil tüm puanlarda eğitim öncesi ve sonrası puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır. Sonuç olarak doğum öncesi eğitimin son trimesterdaki gebelerde doğum korkularının doğumla ilgili olumsuz düşüncelerinin azalmasına yardımı olduğu bulunmuştur.

 

The aim of this study is exploring the effects of childbirth education, physiotherapy and psychotherapy-based interventions on fears and worries about childbirth and labour. Expectant mothers in the last trimester of gestation those did not have a delivery before were taken to the study. At first the participants were examined by a psychiatrist than sociodemographic data form Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-DEQ), Beck Depression and Beck Anxiety Inventories (BDI, BAI) were applied. Then 3 sessions each taking 60 minutes on possible physical and mental problems before birth were done, an exercise plan and recommendations for facilitating delivery were given to participants, information about possible physical and psychological problems after childbirth were given and their questions on these issue were answered. In results mean age of the group was found as 27.2±3.6. The mean gestational age was 35.7±2.3. Socio-demographic characteristics (age, education level, income level, etc.) was not found significantly correlated with the W-DEQ scores. W-DEQ 1 scores were positively correlated with BAI scores. In Wilcoxon test analyses W-DEQ 1 and W-DEQ 2 scores including all the subscales were significantly different p<0.001. As a conclusion on expectant mothers having their third trimester of pregnancy, education before childbirth was found helpful in reducing fears and negative thoughts related to childbirth.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Burak Subaşı, Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Birimi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Doğum Eğitiminin Doğum Kaygısı Ve Korkusu Üzerine Etkisi, Araştırma Makalesi,
, Vol. 29(4)
Geliş Tarihi : 04.03.2013, Kabul Tarihi : 31.05.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme