Doğuştan Kalça Çıkıklarında Dırek Grafık Ve Ultrasonografik Tanı

Saim Açıkgözoğlu,Recep Memik,Mustafa Erken,Hasan Koç

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 133-139
Özeti Klinik olarak doğuştan kalça çıkığı (DKÇ) olan 34 hastada, direk grafi ve ultrasorıografi (US) tanıtan karşılaştırıldı. 68 kalçanın 43'ünde (%63) grafi ile, 48'inde (%71) US ile doğru tanı konuldu. Ilk aylarda DKÇ tanısında US, direk grafiye göre daha duyarlı bulundu. Ultrasonografik asetabuler açının, direk grafiler asetabuler açıdan %80 büyük olduğu belirlendi. US ile DKÇ tanısı da, labrioasetabuler açı %77 oranında 99-116 derece arasında saptandı.

 

Radiographic and ultrasonographic findings were discussed in 34 cases that were congenitaly dislocation of the hip joint. In 43 (%63) of 68 hips, correct diagnosis was determined by radiography and was determined by ultrasonography in 48 (%71). Ultrasonography is more accuracy than radiography during the early periods. It was obserwed that sonographically acetabular angle ıvas eighty percent larger than radiography. Labrioacetabular angle was found between 99 and 116 degree in 37 (%77) hips that congenital hip joint dislocation was diagnosed by ultrasonography.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Saim Açıkgözoğlu, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Doğuştan Kalça Çıkıklarında Dırek Grafık Ve Ultrasonografik Tanı, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(2)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme