Dokuz Yaşında Bir Anca İlişkili Vaskülit

AHMET MİDHAT ELMACI, SELVER ÖZEKİNCİ, AHMET BARAN

  • Yıl : 2014
  • Cilt : 30
  • Sayı : Ek
  •  Sayfa : 31-33
Antinötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) ilişkili küçük damar vasküliti, böbrek tutulumunun en ciddi ve ortak bulgusu olan ve hayatı tehdit eden bir hastalık grubudur. Mikroskopik polianjitis (MPA) çocuklarda nadir görülen bir vaskülit olup, pauci-immun hızlı ilerleyen glomerulonefrit ve pulmoner-renal sendrom ile karakterizedir. Dokuz yaşında bir erkek çocuk döküntü, artralji ve idrar renginin koyulaşması şikayeti ile kliniğe yatırıldı. İdrar analizinde proteinüri ve hematüri mevcuttu. Hastanın laboratuvar incelemesinde anemi, böbrek yetmezliği ve p-ANCA pozitifliği saptandı. Toraks BT’sinde yaygın infiltrasyon mevcuttu. Böbrek biyopsisinde kresentik glomerulonefrit vardı, immunfloresan inceleme negatifdi. Hastada mevcut bulgularla MPA düşünüldü. Yüksek doz metil prednizolon, yüksek doz siklofosfamid tedavisi verildi, böbrek fonksiyonlarında ve akciğer bulgularında belirgin düzelme gözlendi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Dokuz Yaşında Bir Anca İlişkili Vaskülit
, Vol. 30 (Ek)
Geliş Tarihi : 15.06.2012, Kabul Tarihi : 15.06.2012, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;