Egzersiz Dispnesinin Nadir Bir Nedeni: Swyer-James Sendromu

Yusuf Aydemir

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 131-133
Özeti Swyer-James Sendromu, tek taraflı saydamlık artışı, etkilenen bölgede vasküler yapıların azlığı ve küçük hilus gölgesi ile karakterize nadir bir akciğer hastalığıdır. Genellikle asemptomatik olmakla birlikte, sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, egzersiz dispnesi ve hemoptizi gibi belirtiler de olabilir. 23 yaşında erkek hasta egzersizle oluşan nefes darlığı şikâyeti ile başvurdu. Fizik muayenesinde, sol hemitoraksda solunum sesleri azalmıştı. Akciğer grafisinde; sol orta ve alt zonda daha belirgin olan saydamlık artışı, mediastende sola kayma ve küçük hilus gölgesi izlendi. Ventilasyonperfüzyon sintigrafisinde uyumlu defekt alanları belirlendi. Akciğer grafisi ile tanı konulabildiği halde, nadir görülmesi nedeni ile akla getirilmeyen Swyer-James Sendromu tanısı konulan hasta, literatür bilgileri eşliğinde sunuldu.

 

Swyer-James Syndrome is a rare pulmonary disease, characterized by one-sided hyperlucency, smaller hilum shadow and lack of vascular structures in affected side. Although usually asymptomatic, can also be symptoms such as recurrent lung infection, exertional dyspnea and hemoptysis. 23-year-old male patient presented with exercise-induced dyspnea. On physical examination, decreased breath sounds on the left hemithoraxes. Chest x-ray showed right middle and lower lobe more prominent hyperlucency, mediastinal shift to the left and small hilar shadow. Ventilation-perfusion scintigraphy were determined consistent defect areas. Swyer-James Syndrome diagnosed by chest X-ray is possible, but it is unthinkable because of the rarity. Swyer-James syndrome diagnosed patient is presented with literature data.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Yusuf Aydemir, Sakarya Ü. Tıp fakültesi tıp fakültesi göğüs hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Aydemir Y.Egzersiz Dispnesinin Nadir Bir Nedeni: Swyer-James Sendromu. Selcuk Med J 2014;30(3): 131-133

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Egzersiz Dispnesinin Nadir Bir Nedeni: Swyer-James Sendromu, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(3)
Geliş Tarihi : 10.12.2012, Kabul Tarihi : 17.12.2012
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme