Egzersız Stres Testınde St-Segment Yukselmesı Ve Anjıografık Bulgular

Hasan Gök,Bayram Korkut,Gülay Korkmaz,Mehmet Tokaç,V. Gökhan Cin,Hasan Hüseyin Telli

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 11-18
Özeti Bu calısmamızda, prospektif olarak, egzersiz stres testi (EST) pozitifligi nedeniyle koroner an-jiografi gerc..ekle§tirilen olgularda ST-segment yuk-selmesinin prevelansint ve EST esnasinda ST-segment yukselmesi gosteren gecirilmic miyokard in-farktilsil (GM!) olan ve olmayan olgulart klinik, EST, anjiografik ye prognostik agdan kar-plaormayt amacladtk. calt§maya 16'si (% 88.8) erkek. 2'si (% 11) kadm 18 olgu altridt (yav ortalantast 54. 1 ±9.9 yil). Olgularm 12'sinde (% 66.6) GM! anamnezi yard:, 6'smda (% 34) GMI yokru. EST pozitifligi nedeniyle koroner anjiografi yapilan 210 olgunun 18'inde (% 8.5) ST segment yiikselmesi teshit edildi. Olgularm 137inde (% 72) anterior, 2'sinde (% I I) inferior. ninde (% 16.6) inferior+anterior derivasyonlarda ST segment yukselmesi helirlendi. , GM! olan 3 olguda patolojik-Q'nun olmadigt de-rivasyonlarda ST-segmenti yukseldi. 9 olguda ise ST-segment yiikselmesi Q-dalgast olan lo-kalizasyonunda geli§ti. GM1 olan olgularm sadece 5'inde (% 41.6) EST esnasinda gogiis agrtst oldu. GM! olmayan olgulartn (n=6, % 100) hepsinde EST'de gqiis agnst oldu ye ciinde anterior. I 'inde

 

In this study, we aimed to investigate the pre-valence of ST-segment elevation during exercise stress test (EST) in patients who underwent co-ronary angiography because of EST positivity, and to compare the clinical, EST, angiographic and prognostic data of patients with ST-segment ele-vation in EST with and without prior myocardial in-farction (PM1). Eighteen patients with exercise-induced ST-segment elevation were studied (male: 16 (88.8 %), female: 2 (11 %), mean age 54.1±9.9 years). Of these patients 12 had evidence of PM1. The pre-valence of ST elevation was (% 8.5) in 210 patients who underwent coronary angiography because of EST positivity. Thirteen patients (72 %) showed ST elevation in anterior, 2 (11 %) in inferior and 3 (16.6 %) in inferior+anterior leads. Three of PMI (+) patients showed ST elevation remote from pathological-Q wave, when 9 had ST elevation in the PM! localization. On the other hand, angina occured during EST in all patients with PM1 but in only 5 (41.6 %) of PM] (-) group.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hasan Gök, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Egzersız Stres Testınde St-Segment Yukselmesı Ve Anjıografık Bulgular, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme