Ektopik Paratiroid Adenomu

Metin Aydın,Osman Güler,Serdar Uğraş,Halil Arslan,İbrahim Barut

  •  Yıl : 1997
  •  Cilt : 13
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 159-161
Özeti Ektopik yerleşim gösteren bir paratiroid ade-nonıu olgusu sunuldu. Normal anatomik lo-kalizasyonunda patoloji saptanamayan primer hi-perparatiroidili olgularda. paratiroid glandların ektopik yerleşimli olabileceği ve bu anatomik var-yasyonların tanıda gecikmeye ve cerrahi müdahale sırasında teknik zorluklara neden olabileceği be-lirtildi.

 

A case of ectopically located parathyroid ade-noma was reported. It was stated that, in the cases of primer hyperparathyroidism who have no pat-hological findings at the normal anatomical lo-cation; the parathyroid glands nıaş be in an ectopic location and that anatomical variation may cause diagnostic delay and techni•al difficulties during surgical procedure.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Metin Aydın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ektopik Paratiroid Adenomu, Araştırma makalesi,
, Vol. 13(2)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme