Endotrakeal Entübasyonda Oluşan Hemodinamik Yanıta Remifentanilin Etkisi

Sema Tuncer,Alper Yosunkaya,Aybars Tavlan,Gamze Sarkılar,Selmin Ökesli

  •  Yıl : 2001
  •  Cilt : 17
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 175-179
Özeti Laringoskopi ve endotrakeal entübasyonun sempatik sinir sistemini uyararak katekolamin salınımı yoluyla arter basıncı ve kalp atım hızını artırdığı bilinmektedir. Çalışmamızda remifentanilin bu yanıta etkisini incelemek amaçlanmıştır. Çalışma elektif laparoskopik cerrahi uygulanacak 19-45 yaş arası ASA l-ll sınıfına giren 40 olguda gerçekleştirildi. Hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı. Tüm hastalara 0.03 mg kg-1 midazolam IV uygulandı. Standart monitorizasyon (EKG, noninvaziv arter basıncı, kalp atım hızı, SpO^ yapıldıktan sonra 1.5 pg kg-1 remifentanil I. gruba, 25 pg kg-1 alfentanil II. gruba uygulandı. 1 dk sonra standart anestezi indüksiyonu gerçekleştirildi (propofol 2mg kg-1, süksinil kolin 1.5 mg kg-1). Başlangıçta (t0), propofol uygulamasından önce (tğ, laringoskopi öncesi (t2), endotrakeal entübasyondan 1 ve 3 dk sonra (t3, t4) ve cilt insizyonu/trochar uygulamasından 1 dk sonra (t5) ölçümler (sistolik arter basıncı, diastolik arter basıncı, kalp hızı) yapıldı.İstatistiksel değerlendirme student t testleriyle yapıldı. Her iki grupta da t1t t2, t3 ,t4, t5 değerleri (sistolik-diastolik arter basıncı, kalp hızı) anlamlı olarak düştü. Trakeal entübasyona (t3, t4) ve cilt insizyonuna (t5) yanıt remifentanil grubunda alfentanil grubuna göre daha azdı (p<0.05). Sonuç olarak laringoskopi ve trakeal entübasyonda gelişen hemodinamik cevabı yeterince baskılaması nedeniyle remifentanilin alfentanile tercih edilebileceği kanısındayız.

 

Larygoscopy and endotracheal intubation are known to increase blood pressure and heart rate by release of cathecholamines from the sympathetic nervous system. Our study aimed to evaluate, remifentamTs effect on this response. This study was performed on 40 ASA l-ll class patients aged between 19-45 years planned for laparoscopic elective surgery. Patients were randomised in two groups. Ali patients received 0.03 mg kg-1 midazolam IV. After Standard monitorisation (ECG, noninvasive blood pressure, heart rate, SpO2) 1.5 pg kg-1 remifentanil was given to group I and 25 pg kg-1 alfentanil to group II patients as bolus injection. Standard anesthesia induction was made 1 minute after these drugs. (Propofol 2 mg kg-1, succinylcholine 1.5 mg kg-1). Measurements (sistolic blood pressure, diastolic blood pressure, heart rate) were performed: in the beginning (t0), before propofol (tğ, before laryngoscopy (t2), 1and 3 minutes after the endotracheal intubation (t3, t4), 1 minutes after skin inc'ıslon / trochar insertion (t5). Statistical comparisons were made by student t tests. İn each of the two groups t1t t2, t3, t4, t5 values (systolic, diastolic blood pressures, and heart rate) were signrficantly decreased (p<0.05). The response to tracheal intubation (t3, t4) and skin incision (t5) were less in remifentanil group than in alfentanil group (p<0.05). As a result, we think that remifentanil can be preferred to alfentanil because remifentanil can supress the haemodynamic response sufficiently the larygoscopy endotracheal intubation
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sema Tuncer, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Endotrakeal Entübasyonda Oluşan Hemodinamik Yanıta Remifentanilin Etkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 17(3)
Geliş Tarihi : 10.10.2000, Kabul Tarihi : 29.03.2001
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme