Entübasyonda Oluşan Hemodinamik Yanıtın Önlenmesinde Esmolol ve Fentanilin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

HALE BORAZAN, TUBA BERRA ERDEM, ŞEREF OTELCİOĞLU

  • Yıl : 2008
  • Cilt : 24
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 203-209
Amaç: Plasebo kontrollü, prospektif, randomize, tek-kör olarak yapılan bu çalışmada, esmolol ve fentanilin trakeal entübasyondaki hemodinamik yanıt üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: ASA I-II grubu 18-65 yaş arası 90 olgu üç grupta çalışmaya alındı (n=30). Birinci gruba 150 mg esmolol (Grup E), ikinci gruba 1,5 µg/kg fentanil (Grup F), üçüncü gruba 4 cc serum fizyolojik (SF) (Grup K) intravenöz (iv) yoldan verildi. indüksiyonda 2mg/kg propofol ve 0,6 mg/kg roküronyum verilerek entübasyon yapıldı. Hastaların sistolik, diastolik, ortalama arter basınçları ve kalp atım hızları indüksiyon öncesi, indüksiyon sonrası, entübasyon öncesi, entübasyon sonrası 1.,2., 3., 5., 7., 9., ve 11. dakikalarda ölçülüp kaydedildi. Bulgular: Gruplar arası karşılaştırmada, entübasyon sonrası kalp atım hızındaki artış Grup E’de 1, 2, 3 ve 5. dakikalarda Grup F ve Grup K’ ya göre düşük bulundu (p<0.05). Her üç grup arasında sistolik, diyastolik ve ortalama arter basınçları arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Entübasyon sonrası kalp atım hızındaki artışları önlemede esmolol fentanile göre üstün bulunsa da, kan basınçlarındaki artışı önlemede tek başına verilen her iki ajanın da tam olarak yeterli olmadığı görüldü.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Entübasyonda Oluşan Hemodinamik Yanıtın Önlenmesinde Esmolol ve Fentanilin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
, Vol. 24 (4)
Geliş Tarihi : 09.11.2006, Kabul Tarihi : 09.11.2006, Yayın Tarihi : 29.09.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;