Entübasyonda Oluşan Hemodinamik Yanıtın Önlenmesinde Esmolol Ve Fentanilin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Hale Borazan,Tuba Berra Erdem,Şeref Otelcioğlu

  •  Yıl : 2008
  •  Cilt : 24
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 203-209
Özeti Amaç: Plasebo kontrollü, prospektif, randomize, tek-kör olarak yapılan bu çalışmada, esmolol ve fentanilin trakeal entübasyondaki hemodinamik yanıt üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: ASA I-II grubu 18-65 yaş arası 90 olgu üç grupta çalışmaya alındı (n=30). Birinci gruba 150 mg esmolol (Grup E), ikinci gruba 1,5 µg/kg fentanil (Grup F), üçüncü gruba 4 cc serum fizyolojik (SF) (Grup K) intravenöz (iv) yoldan verildi. indüksiyonda 2mg/kg propofol ve 0,6 mg/kg roküronyum verilerek entübasyon yapıldı. Hastaların sistolik, diastolik, ortalama arter basınçları ve kalp atım hızları indüksiyon öncesi, indüksiyon sonrası, entübasyon öncesi, entübasyon sonrası 1.,2., 3., 5., 7., 9., ve 11. dakikalarda ölçülüp kaydedildi. Bulgular: Gruplar arası karşılaştırmada, entübasyon sonrası kalp atım hızındaki artış Grup E’de 1, 2, 3 ve 5. dakikalarda Grup F ve Grup K’ ya göre düşük bulundu (p<0.05). Her üç grup arasında sistolik, diyastolik ve ortalama arter basınçları arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Entübasyon sonrası kalp atım hızındaki artışları önlemede esmolol fentanile göre üstün bulunsa da, kan basınçlarındaki artışı önlemede tek başına verilen her iki ajanın da tam olarak yeterli olmadığı görüldü.

 

Aim: We aimed to compare the effects of esmolol and fentanyl on haemodynamic responses during tracheal intubation in this placebo-controlled, prospective and single blind study. Material and Method: The ASA I-II group consisted of ninety patients, whose age ranged between 18-65, were divided into three groups. 150 mg esmolol were given to the first (Group E), 1,5 µg/kg fentanyl to the second (Group F) and 4 ml isotonic to the third group (Group K) by intravenous route. Propofol 2mg/kg and roküronyum 0,6 mg/kg was given during induction then intubation was performed. The systolic, diastolic and mean blood pressure and heart rate were measured and recorded at following times: before and after the induction, before the intubation and 1., 2., 3., 5., 7., 9. and 11. minutes after the intubation. Results: When it was compared between the groups, increasing heart rate of 1., 2., 3. and 5. minutes after the intubation were lower than both Group F and Group K (p<0.05). There were no significant results belonging to the systolic, diastolic and mean blood pressure between the groups (p> 0.05). Conclusion: As a result, in preventing increased heart rate after intubation esmolol was found to be more succcessful than fentanyl, although both esmolol and fentanyl were not found to be sufficient in preventing blood pressures alone.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hale Borazan, SÜ Meram Tıp Fak Meram Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Entübasyonda Oluşan Hemodinamik Yanıtın Önlenmesinde Esmolol Ve Fentanilin Etkinliklerinin Karşılaştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 24(4)
Geliş Tarihi : 09.11.2006, Kabul Tarihi : 03.12.2008
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme