Epılepsı Tanılı 500 Olgunun Degerlendirilmesi

B. Baklan,E. İdiman,F. İdiman,Ş. Fadıloğlu,G.g. Yener,V. Öztürk,B. Keskin

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 477-485
Özeti Bu calısmada, May's 1991 - Temmuz 1994 yillari ara•znda Dokuz Eylid Universitesi Tip Fakiiltesi No-roloji Anabilim Dali Epilepsi kayith 500 olgn inceletunivir. Olgularin dernografik ozel-likleri, nobet tipi ye sikligi, nobet baslaina yap, no-beti provake eden faktorler, tedavi protokolleri, has-talarin tedaviye uyumu, tedaviye yanzt ya da direnclilik, ilac yarn etkileri, noroljik bulgular, EEG dzellikleri ye nOroradyolojik goriintaleme Ozellikleri tanunlaninq ye sonuclar ilgrii literatiir bilgileri ışığında tartışılmıştır.

 

We investigated 500 epileptic cases registered to Dokuz Eyliil University Medical School Neurology Departmen Epilepsy Clinic between the dates of May 1991 and July 1994_ In this study the de-mographic characteristics, seizure types and fre-quencies, the age of seizure onset, factors that pro-vake the seizures, treatment protocols, patients participation and cooperation to their treatment, the resistance or benefit of the treatment, drug side af-fect, neurologic findings, EEG characteristics and neuro-imaging features were described and the re-sults are discussed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : B. Baklan, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Epılepsı Tanılı 500 Olgunun Degerlendirilmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(4)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme