Epilepside Görsel Uyardmış Kortikal Cevaplar

Nurhan İlhan,Orhan Demir,Bülent Oğuz Genç,Emine Genç

  •  Yıl : 1997
  •  Cilt : 13
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 34-39
Özeti Epilepside VEP çalışmalarının birbirini pek tutmayan bulgular verdiği görülmektedir. Farklı tekniklerin kullanılması, yaka sayılarının nisbeten az olması bu durumu açıklayabilir. Bu çalışmada, EEG'de fotosensitif (FS) cevabı olan 24 ve 21 diğer epilepsi vakası VEP incelemesine alındı. VEP çekirnlerinde pattern-reversal stimulus uygulandı. VEP amplitüd değerlerinin normal kontrol grubullunkilerden farklı olmadığı. latans değerlerinin ise ilaç kullansın veya kullanmasın FS olmayan diğer epilepsi grubunda uzadığı görüldü. FS grupta latans normal bulundu. FS grubunda ilaç etkisinin (valproik asit ve karhamazepin) de, diğer gruptan farklı olarak VEP latansına yansıdığı edinildi. Sonuçların FS vakalarda farklı bir patogenetik mekanizmaya işaret edebileceği düşünüldü.

 

In the literature. results of VEP studies in epi-lepsy appear tü be controversial. This picture is li-kely due tü the technique diverselv used and the re-latively small numbeı- of the patients groups. Pattern-reversal VEP are recorded in 24 patients with photosensitive (FS) discharges in EEG, and other 21 patients with epilepsy. VE? amplitudes show no dUlerences from those of normal control groups. P100 mean latency of non-fotosensitive group is not prolonged in the patients who are un-derınedication, nor is. it in the ones who have not been administered the drugs (valproic acide and carbamazepine) yet. The latency is founded to be normal in FS gı-o-ups. The impression that the effects of the drugs on VEP reflect dğyerently in this group is eliceted. it is considered that the results may indıcate dğferent pathogenetical mechanisirn in FS group.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nurhan İlhan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Epilepside Görsel Uyardmış Kortikal Cevaplar, Araştırma makalesi,
, Vol. 13(1)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme