Erişkinlerde arcus dentalis superior ve arcus dentalis inferior ıııorfolojisi

MEHMET ALİ MALAS, Bünyamin Büyükavcı

  • Yıl : 1997
  • Cilt : 13
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 225-230
Diş kemerleri çoğunlukla simetriktir ama ma-tematiksel ve ınoıfrlojik olarak sapınıdarın olduğu olgular da bildiı-ihnektedir. Çalışmaınızila erişkin kadın ve erkeklerde mandibula ve nuıksilhıda arcu.v dentalis superior ve arcus dentalis infrrior vapı,youn moıfolojik özelliklerinin araştırdınası aınaçlandı. Çalışmamızda maksilla ve mandibula ile ilgili ano-malisi ve malokluzyontt ohnavan. daha önce bu bölge ile ilgili ortodontik bir tedavi, ameliyat veya travma geçirmendş, klinik olaı-ak nmıtıal diş kemeri şekline sahip yaşları 17-35 yaş al-asa-Ida değişen 25 erkek, 25 kadın olgudan alınan toplam 50 tane alçı modelden yararlanddı. Alınan ökliınlerin cinslere göre karşdaştırdmasında mandibuladaki n10- larlar arası genişlikte erkeklerde daha geniş olmak üzere istatistiki açıdan anlamlı farklılığın olduğu (p<0.05), diğer alınan tüm ölçümlerde ise anlamlı farklılıkların olmadığı tespit edildi. Diş lıekimliğinde ve uygulamalarda büyüme ile ilgili deişiklikleı-in belirlenmesinde, teşhis, tedavi ~Inci ohnası yönüyle kalitatif veya kantitatif çalışmaların önemli olduğu sonucuna varıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Erişkinlerde arcus dentalis superior ve arcus dentalis inferior ıııorfolojisi
, Vol. 13 (4)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997, Yayın Tarihi : 12.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;