Erıtema Nodozumda Etyolojık Araştırma

Müfide Bozkürk,Hüseyin Tol,Hüseyin Endoğru,Şükrü Balevi

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 43-49
Özeti Eritema nodozum, deride deg4ik biiyukliikte nodiillerle karakterize bir dermatozdur. Nodiiller agrtli ye eritematoz olup genellikle alt ektremitelerin on yaziinde yerlqirler. Bu calgmada, 50 eritema nodozurnlu hastada yapdan etyolojik araprmalann sonuclari sunuldu.

 

Erythema nodosum is a dermatose characterized by variable-sized nodules in the skin. These nodules are painfull, erythematous and generally localised on the anterior asbect of the inferior extremities. In this study, results of etiologic investigations of 50 patients with erythema nodosum was presented.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Müfide Bozkürk, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Erıtema Nodozumda Etyolojık Araştırma, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(1)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme