Erkek Genital Self-Mutilasyon: Bir Psikotik Bozukluk Olgusu

Bilge Burçak Annagür,Lut Tamam

  •  Yıl : 2011
  •  Cilt : 27
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 240-241
Özeti Self mutilasyon; ölüm isteği olmaksızın bireyin bilerek ve isteyerek, kendi bedeninin bir bölgesine zarar vermesi olarak tanımlanır. Genital self mutilasyon genellikle psikozla ilişkilidir. Psikotik olmayan olguların ise çoğunu kişilik bozukluğu (özellikle sınır kişilik bozukluğu) veya transseksüaller oluşturur. Şizofrenik hastalarda özkıyım davranışı oldukça sıktır. Bu hastalarda self mutilasyon eylemi de olabilmekte hatta ölümle sonuçlanabilmektedir. Genital self mutilasyon buna bir örnek olarak verilebilir. Genital self mutilasyon olgularına yaklaşım cerrahi ve psikiyatrinin işbirliğini gerektirir. Erken dönemde psikozu tedavi etmek ve ajitasyonu kontrol altına almak, cerrahi dönemde sosyal ve duygusal destek ve güven vermek, uzun dönemde psikozu kontrol altında tutmak tedavi sürecinin önemli aşamalarını oluşturur.

 

Self mutilation is defined as the intentional, direct injuring of body tissue without suicidal intent. Genital self mutilation is generally associated with psychosis. Personality disorder (especially borderline personality disorder) or transsexuals make up most of the non psychotic disorders. Suicidal behavior is common among schizophrenic patients. Self mutilation is also seen with these patients and can be even resulted in death. Genital self mutilation can be given as an example. An approach to genital self mutilation cases requires cooperation of surgery and psychiatry. Important steps of the treatment are to treat early psychosis and control agitation, provide emotional and social support in surgical period, and control psychosis in the long run.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bilge Burçak Annagür, Konya Numune Hastanesi Çukurova Üniversitesi Psikiyatri
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Erkek Genital Self-Mutilasyon: Bir Psikotik Bozukluk Olgusu, Olgu Sunumu,
, Vol. 27(4)
Geliş Tarihi : 29.06.2010, Kabul Tarihi : 09.07.2010
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme