Esmolol Ve Lidokainin Propofol Enjeksiyon Ağrısı Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması

Hale Borazan,Tuba Berra Erdem,Ruhiye Reisli,Şeref Otelcioğlu

  •  Yıl : 2006
  •  Cilt : 22
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 167-172
Özeti Amaç: Propofol enjeksiyon ağrısı ile sıkça karşılaşılmaktadır. Propofol enjeksiyon ağrısını önlemek için en sık kullanılan ve en etkili ajan lidokaindir. Bu çalışmada propofol enjeksiyonu öncesinde verilen esmololün ağrı insidansını azaltmada lidokain kadar etkili olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Genel anestezi altında elektif cerrahi geçirecek olan 93 hasta rastgele üç gruba ayrılıp, propofol enjeksiyonundan önce ilk gruba 20 mg esmolol, ikinci gruba 20 mg lidokain ve son gruba 2 ml salin intravenöz olarak verildi. Daha sonra oda ısısındaki propofolden 2 mg/kg olacak şekilde her 4 saniyede 2 ml verildi. Ağrı sözlü olarak dört puanlı skala ile, ağrı yok (0), hafif (1), orta (2), şiddetli (3), olarak değerlendirildi. Bulgular: Demografik verilerde üç grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. Kontrol grubunda ağrı insidansı (% 77,42) esmolol grubu (%32,26) ve lidokain grubundan (% 38,71) daha yüksekti ve sonuçlar istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Esmolol ve lidokain gruplarındaki ağrı insidansı benzerdi ve sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Sonuç: Propofol enjeksiyonu öncesinde yapılan esmololün enjeksiyon ağrısını lidokain kadar azalttığı sonucuna vardık. Ağrı üzerindeki bu olumlu etkisi nedeniyle, uygun hastalarda propofol enjeksiyonundan önce esmolol kullanımının faydalı olacağını düşünüyoruz.

 

Aim: Pain is often experienced when propofol is injected. Lidocaine is often used and most effective agent in preventing the propofol pain injection. In this study we aimed to assess if esmolol given before propofol is as effective as lidocaine in reducing the incidence of the pain. Material and method: Ninety three patients scheduled for elective surgery under general anesthesia were randomly allocated to three groups to receive either esmolol 20 mg, 0< or lidocaine 20 mg or saline 2ml intravenously before propofol was injected. Then 2 mg/kg propofol at room temperature was injected as 2 ml every 4 seconds. Pain was assessed verbally and scored as none (0), mild (1), moderate (2), severe (3). Results: There was no statistically difference in demographic datas between three groups. In the control group, the incidence of pain (% 77,42) was higher than in the esmolol group (% 32,26) and lidocaine group (% 38,71), and the results were statistically significant (p<0,05). The incidence of pain in the esmolol and lidocaine groups were similar and there was no statistically difference between these two groups (p>0,05). Conclusion: Pretreatment with esmololwas equally as effective as lidocaine in reducing the propofol injection pain. Because of this effect, we thought that esmolol can be used for preventing propofol injection pain in appropriate patients.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hale Borazan, SÜ Meram Tıp Fak Meram Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Esmolol Ve Lidokainin Propofol Enjeksiyon Ağrısı Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 22(4)
Geliş Tarihi : 30.05.2006, Kabul Tarihi : 02.08.2006
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme