Etomidate Anestezisinde Değışık Premedikasyon Yöntemlerının Karşılaştırılması

Sadık Özmen,Şeref Otelcioğlu,A. Feyza Ünal

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 67-74
Özeti Çalışmamızda Etomidate; anestezi indüksiyo-nunda klinik ve hemodinamik olarak incelendi. Etomidate'ın yan etkileri ve hemodinami üzerinde premedikasyonwı önemi araştırıldı. Etomidate bir çok olumlu etkisi ile ideale en yakın intravenöz anestezik ajan olduğu ve premedi-kasyon yöntemlerinden ise en uygununun Fentanyl + Atropin kombinasyonu olduğu sonucuna varıldı.

 

In our studies, we worked on the effects of Etom-idate. We searched the clinical and hemodynamic ef-fects during the induction of anesthesia. We observed the importance of premedication regarding to the side effects and hemodynamic changings of Etomidate. Our conclusions disclosed that Etomidate is the most appropriate intravenous anesthetic agent and Fentanyl + Atropin combination is also one of the most effective premedication method.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sadık Özmen, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Etomidate Anestezisinde Değışık Premedikasyon Yöntemlerının Karşılaştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(1)
Geliş Tarihi : 18.11.1991, Kabul Tarihi : 18.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme