Famılial Hiperlidemik Bir Gebede Tekrarlayan Akut Pankreatite Bağli Gelışen Missed Abortus Olgusu

Hakkı Polat,Ahmet Kaya,Serdar Karaköse,Ali Koşar,A. Nuri Sezer,Salim Güngör

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 417-419
Özeti Funtiliyul hipertrigliseridemili gebelenle lipitlerirt biyokimyasal değerleri büyük oranda artmakuı ve akut pankreatite yol açarak anne ve ferus için Jatal sonuçlar doğurabilınektedir. Erken teşhis konulduğunda bu hastalarda diye; ve plalma exchange uygulamalar( gibi _yakla.şunlarla akla pankreant gelişimine engel olmak mümkün gözükmektedir. 1956 yılından bu yana 11 yaka bildirilmiştir. Nadir görülen böyle bir yaka5a kliniğimirde tesbit ederek, yayıniamayt uygun bulduk.

 

Hypertrigliseridemia reeognized complication of pregnancy. in patients with familial hypert-rigliseridernicı. the biocheınical changes are greatly enhanced during pregnancy and may be associated with acut pancreatitis, potentially fatal triad. There have been 11 eases of hyperlipidemic pancreatitis during pregnancy reported in English literature since 1956. Irt this report, a ease of panereatitis and missed abortus associated with type prinıary hypertrigliseridemia in a pregnant is reported. Guidlines for prevention and rnanangement of this rare disorder in pregnancy are presented.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hakkı Polat, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Gastroenteroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Famılial Hiperlidemik Bir Gebede Tekrarlayan Akut Pankreatite Bağli Gelışen Missed Abortus Olgusu, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(3)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme