Femur Boyu Ve Distal Femur Epifiz Sekonder Ossıfıkasyon Merkezının Sonografık Ölçumlerinin Karşılaştırılması

Sema Soysal,Ali Acar,Kemal Ödev,Ergün Onur

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 205-210
Özeti Gebeliğin 36. haftasından itibaren ultrasonografi ile femur boyu (FL) ve distal femur epifiz sekonder ossifikasyon merkezinin (DFE) milimetrik ölçümleri karşılaştırıldı. DEE25 mm ölçüldügünde FL ortala-ması 71.14 mm ve <5 mm ölçüldügünde ise 66.95 mm bulunmuştur. Çalışmada DFE ile Elinin milimetrik ölçümleri arasında lineer bir ilişki olduğu gösterildi. Böylece DFE'nin sonografik takibi ile FL hakkında bilgi sa-hibi olunabilecegi kanısına varıldı.

 

Comparison of Sonographic Measurements of the Distal Femoral Epiphyseal Secondary Ossıfication Center and the Femur Length From the 36 th week gestation milimetric measure of the femur length (FL) and the distal femoral epiphyseal secondary ossification center (DFE) determined by ultrasound was compared. When the DFE measure mm mean of the FL 71.14 mm and as for one measured <5 mm mean of the FL 66.95 mm were founded. in (his study was indicated on the lineer relation between the DEE and FL. We decided that assessment of the DFE by ultrasound can be information about the FL.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sema Soysal, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Femur Boyu Ve Distal Femur Epifiz Sekonder Ossıfıkasyon Merkezının Sonografık Ölçumlerinin Karşılaştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme