FEMUR BOYU VE DİSTAL FEMUR EPİFİZ SEKONDER OSSIFIKASYON MERKEZININ SONOGRAFIK ÖLÇUMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KEMAL ÖDEV, ALİ ACAR, Sema Soysal, Ergün Onur

  • Yıl : 1993
  • Cilt : 9
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 205-210
Gebeliğin 36. haftasından itibaren ultrasonografi ile femur boyu (FL) ve distal femur epifiz sekonder ossifikasyon merkezinin (DFE) milimetrik ölçümleri karşılaştırıldı. DEE25 mm ölçüldügünde FL ortala-ması 71.14 mm ve <5 mm ölçüldügünde ise 66.95 mm bulunmuştur. Çalışmada DFE ile Elinin milimetrik ölçümleri arasında lineer bir ilişki olduğu gösterildi. Böylece DFE'nin sonografik takibi ile FL hakkında bilgi sa-hibi olunabilecegi kanısına varıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
FEMUR BOYU VE DİSTAL FEMUR EPİFİZ SEKONDER OSSIFIKASYON MERKEZININ SONOGRAFIK ÖLÇUMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
, Vol. 9 (2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993, Yayın Tarihi : 22.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;