Fetal Dönemde Orbita Gelişimi

Mehmet Ali Malas,Ercan Mensiz,Osman Sulak

  •  Yıl : 2003
  •  Cilt : 19
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 137-143
Özeti Amaç: İnsan fetuslarında intrauterin dönemde orbita ve orbita çevresinde bulunan yapıların gelişiminin antropometrik ölçümlerle değerlendirilmesi. Gereç ve yöntem: Gebelik yaşı 10-40 gebelik hafta arasında değişen kranyofasiyal anomalisi olmayan, 140 (70 erkek, 70 kız) fetustan yararlanıldı. Fetal dönemde fetuslar birinci, ikin­ ci, üçüncü trimester ve miadında olmak üzere dört gruba ayrılarak değerlendirildi. Fetuslarda kranyum ve orbital bölgeye ait toplam 9 antropometrik değer ve kantal indeks araştırıldı. Baş çevresi, kafa genişliği, yüz genişliği, yüz yüksekliği, dış orbital mesafe, iç orbital mesafe, orbita yüksekliği, orbita genişliği, oro-palpebral mesafe ve kantal indeks araştırıldı. Bulgular: Gestasyonel yaş ile bütün parametreler arasında anlamlı ilişki vardı (p<0.001). Bütün antropometrik parametrelerde gruplar arasında farklılık olduğu görüldü (p<0.05). Kantal indekste birinci trimester ile miadındaki, ikinci trimester ile miadındaki gruplar arasında farklılık gözlendi (sırasıyla: p<0.05, p<0.01). Fetal dönem boyunca dış kantal mesafe iç kantal mesafeye oranla daha fazla artış gösteriyordu. Fetal dönemde orbita genişliği orbita yüksekliğine göre miada doğru daha fazla artış gösteriyordu. Sonuç: Bütün parametrelerde cinsler arasında farklılık olmadığı tespit edildi (p>0.05). Orbita gelişiminin değerlendirilmesi için fetal döneme ait yeni ver­ iler elde edildi. Fetal dönemde orbital bölge gelişiminin değerlendirmeleri için çalışmamızdaki bilgilerin faydalı olacağını ummaktayız.

 

Purpose: The development of orbita and surrounding region were evaluated with the anthropometric measure- ments in human fetuses during the intrauterine period. Materials and method: The study group constituted 140 (70 male, 70 female) fetuses without craniofacial or other anomalies or pathologies and ages ranging between 10 and 40 gestational vveeks. Fetuses nere divided into 4 groups as first, second, third trimesters and full-term. Nine anthropometric values from cranium and orbital region and chantal index were determined. Studied parameters were head circumference, head width, facial width, facial height, outer orbital distance, inner orbital distance, orbital height, orbital width, oro-palpebral distance and chantal index. Results: There were significant correlations between gestational age and ali parameters (p<0.001). There were significant differences between groups in ali anthropometric parameters (p<0.05). Chantal index significantly differed between first trimester and full term or second trimester and full term fetuses (respectively; p<0.05, p<0.01). Outer Chantal measurements showed more increments than inner chantal measurements during fetal period. İn fetal period, orbital width showed more increase than orbital height through full term. Conclusions: İt is determmed that there is no significant difference between sexes in respect to ali parameters (p>0.05). New data a e derived for fetal period to evaluate orbital development. VVe hope that our data will be useful in evaluation of fetal orbital development.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Ali Malas, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Fetal Dönemde Orbita Gelişimi, Araştırma makalesi,
, Vol. 19(3)
Geliş Tarihi : 07.04.2003, Kabul Tarihi : 26.06.2003
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme