Fetal Kardiyak Arıtmılerın Tedavisinde Renklı Doppler Ekokardıografının Onemı

Bülent Oran,Vedide Tavlı,Adnan Akçoral

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 109-111
Özeti Fetal aritmiler fetal hayatin oldukca nadir bir komplikasyonu olup, fetal kalp hizirun 1001in altma inmesi, 200-230'un lizerine cikmasi veya ritmindeki degiOdik olarak tammlanabilir. Ilk defa fo-nokardiografik olarak 1930 ye elektrokardiografik olarak 19601 yillarda degijik calL5malar yayinlanimpr. M-mode ekokardiografi ye renkli Doppler eko-kardiografinin geli§mesi fetal aritmi tanisma yeni bir boyut getirmitir. Daha sonraki yillarda fetal umblikal kordosentez tekniklerinin ge4mesiyle hem aritmilerin tedavisinde, hem fetal kan orneklerinin incelenmesi ye flag diizeylerinin olculmesinde hem de fetal transvenOz pace uygulamasiyla aritmilerin prenatal tam ye tedavisinde biiyuk geli§meler ohnu*tur

 

Fetal arrhythmias are a very rare complication of fetal life, and the fetal heart rate decreases below 1001, increases to 200-230 lysers or changes in rhythm can be defined as orthogonal. Differential calL5mas were published for the first time in 1930 as pho-nocardiographic and in 19601 electrocardiographically. The development of M-mode echocardiography and color Doppler echocardiography brought a new dimension to the introduction of fetal arrhythmia. In the following years, with the introduction of fetal umbilical cordocentesis techniques, there were great developments in the treatment of arrhythmias, in the examination of fetal blood samples and measurement of the levels of the fetus, as well as in the prenatal full-meal treatment of arrhythmias with fetal transvenous pacing.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bülent Oran, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Fetal Kardiyak Arıtmılerın Tedavisinde Renklı Doppler Ekokardıografının Onemı, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(1)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme