Fetal Yaş Ve Matürasyon Tayininde Distal Femur Epifizi Sekonder Ossifikasyon Merkezının Sonografik İdentifikasyonu Ve Ölçümü

Sema Soysal,Kemal Ödev,Mustafa Erken,Hikmet Karabacak,Ergün Onur

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 391-399
Özeti Distal femur epifizi sekonder ossifikasyon mer-kezi (DEE)'nin sonografik identifikasyonu ve öl-çümü 3. trirnestr gebelik yaş tayininde obs-tetrisyenler için güvenli ve pratik bir yöntemdir. DFE' nin görülme yaşı ortalama 32-33. haftadır ve gebeliğin 30-35haftalart arasında DFE ye sahip fe-tusların yüzdesi zamanla artar. DFE'nin ölçümü gebelik yaşı ile birlikte lineer olarak artış göstermektedir.

 

The distal femoral epiphseal secondary os-sification center (DEE), which can be reliably iden-tified and measured sonographically is a practical and reliable method in predicting third trimester menstrual age. The mean age at the DFE ap-pearance is approximatelv ıhe 32-33 mensırual weeks and between 30 and 35 menstrual weeks, the perrentage offetuses with a DEE progressively inc-reases measurement of the DEE indicated that its size showed a linear increase with gestational age.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sema Soysal, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Fetal Yaş Ve Matürasyon Tayininde Distal Femur Epifizi Sekonder Ossifikasyon Merkezının Sonografik İdentifikasyonu Ve Ölçümü, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme