Fibromiyalji Sendromunda Vücut Kitle İndeksi İle Klinik Parametreler Arasındaki İlişki

Halim Yılmaz,Gülten Erkin,Sami Küçükşen,Ekrem Akkurt

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 12-15
Özeti Fibromiyalji Sendromlu (FMS) kadın hastalarda klinik özelliklerle vücut kitle indeksinin (VKİ) ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır. 1990 Amerikan Romatoloji Cemiyeti (ACR) kriterlerine göre FMS tanısı alan 162 kadın çalışmaya alındı. Hastalarda şikayet süresi, eğitim düzeyleri, Vizüel Ağrı Skalası (VAS) ile ağrı şiddeti, hassas nokta sayısı (HNS) skoru, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) skoru, Fibromiyalji Etki Anketi (FEA) skoru belirlendi. Hastaların VKİ (kg/m²) hesaplandı. Hastalar VKİ’ne göre normal kilolu (VKİ<25), fazla kilolu (VKİ=25- 29.9) ve obez (VKİ≥30) olarak üç gruba ayrılarak, üç grup arasında FMS’nin klinik özellikleri karşılaştırıldı. Spearman sıra korelasyon katsayısı kullanılarak FMS’li hastalarda VKİ ile FMS’nin klinik özellikleri arasındaki ilişki araştırıldı. Normal kilolu grupta 52 (% 32.1) hasta, aşırı kilolu grupta 70 (% 43.2) hasta, obez grupta 40 (% 24.7) hasta yer aldı. Üç grup arasında HNS ve FEA skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcut iken, yaş, şikayet süresi, VAS ve BDÖ skorları arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Korelasyon analizinde VKİ ile HNS, FEA skoru, şikayet süresi ve yaş arasında pozitif korelasyon, BMİ ile eğitim düzeyi arasında negatif korelasyon saptandı. Sonuçlarımız FMS’li kadın hastalarda FEA ve HNS’nın VKİ ile güçlü şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle yüksek VKİ; FMS’nin şiddetini artıran bir durum gibi gözükmektedir. Biz bu nedenle FMS’li kadın hastalarda kilo kontrolünün fiziksel fonksiyonları ve hastalığın seyrini olumlu etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

 

To investigate the correlation of body mass index (BMI) with clinical parameters in women with fibromyalgia syndrome (FMS). Under the criteria of 1990 American Council of Rheumatology, 162 women diagnosed with FMS were included. In each patient, duration of complaints, level of education, pain severity via Visual Analogue Scale (VAS), tender point counts (TPC), Beck Depression Inventory (BDI) score, Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) and BMI (kg/ m²) were measured. Patients were grouped as normal (BMI<25), overweight (BMI=25-29.9) and obese (BMI≥30), and clinical parameters of FMS were compared between groups. Via Spearman’s ranked correlation coefficient, the association between BMI and FMS was investigated. Fifty-two patients (34.4%) was present in group with BMI<25, 70 (44.8%) in group with BMI=25-29.9 and 40 (%24.7) in group with BMI≥30. While a statistically significant difference was present as to TPC and FIQ between groups, no significant association was found as to age, duration of complaints, VAS and BDI scores. In the analysis, a positive correlation between BMI, and TPC, FIQ scores, duration of complaints and age, and a negative correlation between BMI and level of education were determined. Our findings indicate FIQ and TPC are strongly correlated with BMI, and higher rate of BMI seems to increase the severity of FMS. So, it is considered that weight control may positively impact physical functions and course of the condition.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Halim Yılmaz, konya eğitim ve araştırma hastanesi yok fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniği
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Fibromiyalji Sendromunda Vücut Kitle İndeksi İle Klinik Parametreler Arasındaki İlişki, Araştırma Makalesi,
, Vol. 29(1)
Geliş Tarihi : 28.11.2012, Kabul Tarihi : 24.12.2012
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme