Fonksiyonel Karın Ağrısı Olan Çocukların Yaşam Kaliteleri Ve Psikiyatrik Özellikleri

BÜLENT KOCA, BÜLENT GÜZEL, MUAZZEZ ÇEVİK, CEMİL KAYA, İBRAHİM FATİH KARABABA, HASAN KANDEMİR, HARUN PERU

  • Yıl : 2014
  • Cilt : 30
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 15-18
Bu çalışmada fonksiyonel karın ağrısı olan çocuk ve ergenlerde, rahatsızlığın yaşam kalitesi ve psikiyatrik belirtileri üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Roma III kriterlerine göre fonksiyonel karın ağrısı tanısı alan 30 hasta ile birlikte yaş ve cinsiyetleri eşleşmiş 30 sağlam çocuk kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Gruplara, Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ), Çocuklar için DurumlukSüreklilik Kaygı Ölçeği (ÇDSKÖ) ve Çocuklar için yaşam kalitesi ölçeklerinin Ebeveyn ve Çocuk formları (ÇİYKÖ-E ve C) uygulandı. Fonksiyonel karın ağrısı olan çocuk ve ergenlerin yaşam kalitesi tüm ölçek puanları, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.001). Fonksiyonel karın ağrısı olan çocuk ve ergenler için yaşam kalitesi ebeveyn açısından tüm ölçek puanları, kontrol gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.001). Fonksiyonel karın ağrısı olan çocuk ve ergenlerin çocuklar için depresyon ölçeği, çocuklar için süreklilik kaygı ölçeği ve çocuklar için durumluluk kaygı ölçeği puanları, kontrol grubun göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p değerleri sırasıyla p<0.001, p=0.003, p=0.001). Fonksiyonel karın ağrısı olan çocukların, kontrol gruplarına göre yaşam kalitesinde azalma, sürekli kaygı içinde oldukları ve depresyona meyil oldukları tespit edildi.
Atıf yapmak için : Abuhandan M,Kandemir H,Kaya C, Güzel B,Karababa F,Koca B,Çevik M.Fonksiyonel Karın Ağrısı Olan Çocukların Yaşam Kaliteleri ve Psikiyatrik Özellikleri.Selcuk Med J 2014;30(1): 15-18
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Fonksiyonel Karın Ağrısı Olan Çocukların Yaşam Kaliteleri Ve Psikiyatrik Özellikleri
, Vol. 30 (1)
Geliş Tarihi : 06.05.2013, Kabul Tarihi : 06.05.2013, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;