Fonksiyonel Karın Ağrısı Olan Çocukların Yaşam Kaliteleri Ve Psikiyatrik Özellikleri

Mahmut Abuhandan,Hasan Kandemir,Cemil Kaya,Bülent Güzel,İbrahim Fatih Karababa,Bülent Koca,Muazzez Çevik

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 15-18
Özeti Bu çalışmada fonksiyonel karın ağrısı olan çocuk ve ergenlerde, rahatsızlığın yaşam kalitesi ve psikiyatrik belirtileri üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Roma III kriterlerine göre fonksiyonel karın ağrısı tanısı alan 30 hasta ile birlikte yaş ve cinsiyetleri eşleşmiş 30 sağlam çocuk kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Gruplara, Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ), Çocuklar için DurumlukSüreklilik Kaygı Ölçeği (ÇDSKÖ) ve Çocuklar için yaşam kalitesi ölçeklerinin Ebeveyn ve Çocuk formları (ÇİYKÖ-E ve C) uygulandı. Fonksiyonel karın ağrısı olan çocuk ve ergenlerin yaşam kalitesi tüm ölçek puanları, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.001). Fonksiyonel karın ağrısı olan çocuk ve ergenler için yaşam kalitesi ebeveyn açısından tüm ölçek puanları, kontrol gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.001). Fonksiyonel karın ağrısı olan çocuk ve ergenlerin çocuklar için depresyon ölçeği, çocuklar için süreklilik kaygı ölçeği ve çocuklar için durumluluk kaygı ölçeği puanları, kontrol grubun göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p değerleri sırasıyla p<0.001, p=0.003, p=0.001). Fonksiyonel karın ağrısı olan çocukların, kontrol gruplarına göre yaşam kalitesinde azalma, sürekli kaygı içinde oldukları ve depresyona meyil oldukları tespit edildi.

 

In this study, it was aimed to evaluate the effects of functional abdominal pain and psychiatric signs on life quality in childrens and adolescents. 30 patients diagnosed with functional abdominal pain according to Roma III criterias and 30 healthy children as control group matched of age and gender were included in the study. Child Depression Inventory (CDI), State-Trait Anxiety Inventories for Children (STAI-C) and Pediatric Quality of Life Inventory Parent and Child Versions (PedQL-P and C) were applied to both patient and control groups. All scale scores of life quality of childrens and adolescents with functional abdominal pain were statisticaly significance lower than control group (p<0.001). All the score of life quality in terms of parents of childrens and adolescents with functional abdominal pain were statisticaly significance lower than control group (p<0.001). Depression scale, trait anxiety inventory and state anxiety scores for children and adolescents with functional abdominal pain were statisticaly significance higher than control group (p<0.001, p=0.003, p=0.001, respectively). When compared to control group, lower life quality scale scores , increased anxiety levels tendency to depression and generally decreased life quality status were determined in functional abdominal pain group.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mahmut Abuhandan,
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Abuhandan M,Kandemir H,Kaya C, Güzel B,Karababa F,Koca B,Çevik M.Fonksiyonel Karın Ağrısı Olan Çocukların Yaşam Kaliteleri ve Psikiyatrik Özellikleri.Selcuk Med J 2014;30(1): 15-18

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Fonksiyonel Karın Ağrısı Olan Çocukların Yaşam Kaliteleri Ve Psikiyatrik Özellikleri, Araştırma Makalesi,
, Vol. 30(1)
Geliş Tarihi : 06.05.2013, Kabul Tarihi : 30.10.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme