Gebelık Yaşına Bağlı Fötal İntestinal Sıstem Gelişiminin Ultrasonografik İncelenmesi

Serdar Karaköse,Sema Soysal,Serdar Tarhan,Aydın Karabacakoğlu,Kemal Ödev,Ergün Onur

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 493-501
Özeti Gebelik yaşları 15-40 hafta arasında değişen 132 komplikasyonsuz gebeliğe obstetrik ultrasonograji yapıldı. Biparietal çap (BPD). femur uzunluğu (FL), maksimum tranvers kolon ve ince barsak çapkın öküldii. Değişik gebelik yaş gruplarında ince barsak ve kolonun görülebilirlik oranları saptandı. Aynı zamanda ince barsak peristallizmi ve kolon hausirasyonunun verdiği ve kolon lii»reırindeki ekojenite değişiklikleri de-ğerlendirildi. İntestinal sistemin izlenebilmesi maksimum intestinal lünrerr çaplannın ölçülrrresi, ince barsak segmentleri ve kolonun fötal abdomen içinde veya dışında lokalize olması; Hirschsprung hastalığı, atrezi, volvulus, in-tusepsiyon, mekonyum iklimi ve fitık gibi patolojilerin tanısında önemlidir. Çalışmamız sonuçlarına göre kolonun haustaral yapısının ve incebarsak peristaltizminin görülmesi, farklı gebelik yaşlarındaki kolonun ekojenite değişikliklerinin gözlenmesi ni n bazı olgularda diagnostik açıdan değerli olduğu kanısındayız

 

A prospective obstetric ultrasound snıdy were evaluated in 132 unconplicated pregnancies with gesiational ages rangingfrom 1 5-40 weeks.Biornetric measurements obtained including biparietal diameter (BPD), femur lenght (FL.), maximal transvers colon and small intestinaldiameter.Visibdity ratio of small intestine and colon in diğerent gestationages were detennined the panern of small intestinal peristalsis, presence of colonic haustra and progressive changes in the colonic intraluminal echogenicity were also evaluated. Visibility of the intestinal system, the measurement marium intestial lumen diameters, locolization of small bowel and colon in or ow offetal abdomen were important for evaluationofintestinal pathologies as Hirschsprung's disease, aıresia, volvulus, intuseption, meconiwn ileus and herniation. As a result of our studywe think chat presence of colonic haustra and intestinal perisıalsis, observation of int-raluminal echogenicity changes in the colonoffetuses in diflerent gestational ages were valuable in some cases.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Serdar Karaköse, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Gebelık Yaşına Bağlı Fötal İntestinal Sıstem Gelişiminin Ultrasonografik İncelenmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(4)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme