Gebelikle İlgili Sorunları Bulunan Anne Serumlarında Ve Kordon Serumlarında, Elisa İle Herpes Sımplex Virus-1 (hsv-1) Igg Ve Igm'nin Araştırılması

Mehmet Kıyan,Lügen Cengiz,Tevfik Cengiz,Fadıl Kara,M. Şahin Uğurel,Hakan Leblebicioğlu

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 573-577
ÖzetiBu çalışmada, gebelik patolojileri bulunan 73 anne serumunda ve 73 yenidogan kordon serunıunda Elisa ile HSV-I IgG ve 1gM araştırdmıştır. Anne se-mmlarında HSV-1 IgM seropozitifligi 7173 (%9-6). HSV-1 IgG seropozitifligi 71173 (%97.3) olarak bu-lunmuş ve 26-40 yaş grubundaki 34 olgunun ta-mamında HSV-1 IgG pozitifligi saptanmıştır. Anne serunıundaki HSV-1 1gM seronegatifliginin 73173 (%100) oranın, verdigi anlaşılmıştır. IISV-1 1gM po-zitif 7 annenin gebelikleri ubortus (3), ölü dogum (1), anansefali (2), dolikos 

In this study, IISV-1 IgG and 1gM were detected by elisa iır the sera of 73 mothers having obstetrical pathologies and in 73 newborns' sera. In mothers' sera IISV-1 IgG was found to be 7/73 (9.6 %) and HSV-1 1RM was 71173 (97.3 %) seropositive. In 26- 40 age group of all 34 cases IISV-1 IgG was po-sitive. The 1ISV-1 IgG antibodies in mothers' sera were totally transmilied to the newborns and cord sera HSV-1 IgM seronegallvity was 73173 (100 %). The pregıuın•ies of 7 115V-1 IgM positive mothers terminated by abortion (3), stillbirth (1), unan-cephaly (2) and dolicorephaly (1). These dala, note that besides 1ISV-2 genital iııfections, HSV-1 in-fertions are also important.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Kıyan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Gebelikle İlgili Sorunları Bulunan Anne Serumlarında Ve Kordon Serumlarında, Elisa İle Herpes Sımplex Virus-1 (hsv-1) Igg Ve Igm'nin Araştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol.8(4)
Geliş Tarihi : 23.10.1992, Kabul Tarihi : 23.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco