Genç Erkek Olguda Kronik Lipodermatoskleroz

Ahu Yorulmaz,Rıdvan Güneş,Ferda Artüz,Serra Kayaçetin

  •  Yıl : 2017
  •  Cilt : 33
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 36-38
Özeti Lipodermatoskleroz, kronik venöz yetmezlik ile yakın ilişkili progresif seyirli bir dermatozdur. Lipodermatoskleroz klinik olarak akut, subakut ve kronik olmak üzere üç ayrı evrede değerlendirilir. Yine kronik venöz yetmezliğin bir sonucu olarak ortaya çıkan akut faz, tipik olarak alt ekstremitelere yerleşen oldukça ağrılı, belirgin eritem ve ödemin eşlik ettiği endure plaklarla prezente olması nedeniyle selülit ile sıklıkla karıştırılır. Kronik lipodermatoskleroz akut lipodermatoskleroza göre çok daha sıktır ve klinik muayene ile kolaylıkla ayırt edilir. Kronik lipodermatoskleroz kadınlarda daha yaygındır, öyle ki bildirilen vakaların %90’a varan oranını orta yaştaki kadın olgular oluşturmaktadır. Biz çalışmada, sağ alt ekstremitesinde kronik venöz yetmezlik zemininde kronik lipodermatoskleroz gelişen genç bir erkek olgu sunulmuştur. Kronik lipodermatosklerozun genç erkeklerde daha nadir görülmesinden ötürü, bu olgunun klinik özelliklerini ortaya koymak ve dikkat çekmek istenmiştir.

 

Lipodermatosclerosis is a progressive dermatosis, which is closely related with chronic venous insufficiency. Lipodermatosclerosis has been clinically classified into acute, subacute and chronic stages. Acute phase, which also represents a sequelae of chronic venous insufficiency, is commonly misdiagnosed as cellulitis, since typical clinical presentation closely resembles cellulitis with extremely painful, indurated plaques with intense erythema and edema affecting distal parts of the lower extremities. Chronic lipodermatosclerosis is much more common than acute lipodermatosclerosis and this form is easily recognized with clinical examination. Chronic lipodermatosclerosis is more common in women, indeed up to 90% of the reported cases are women in their middle ages. Here, we report a young male patient with chronic lipodermatosclerosis on right lower extremity, which had been developed in the presence of chronic venous insufficiency. We point out and highlight the clinical characteristics of this patient as chronic lipodermatosclerosis is less frequently observed in young males.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahu Yorulmaz, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Genç Erkek Olguda Kronik Lipodermatoskleroz, Olgu Sunumu,
, Vol. 33(2)
Geliş Tarihi : 18.03.2015, Kabul Tarihi : 09.11.2015
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme