Genel Anestezi Altında Yapılan Diş Tedavilerinin Çocukların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Emre Korkut,Onur Gezgin,Hazal Özer,Raif Alan,Yağmur Şener

  •  Yıl : 2017
  •  Cilt : 33
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 71-74
Özeti Erken çocukluk çürüğü bulunan 0-72 ay aralığındaki çocuklarda, dental işlemlerin uygulanması sırasında yaşa bağlı kooperasyon bozukluğu, anksiyete gelişmesi, işlem seanslarının uzun olması gibi sebeplerden dolayı genel anestezi yöntemi sıklıkla tercih edilmektedir. Erken çocukluk çürüklerinin, çocuk hastaların ve ailelerinin yaşam kalitelerini önemli düzeyde etkilediği bilinmektedir. Yaşam kalitesi değerlendirmelerinde çocuklar ve ebeveynleri için günümüze kadar birçok farklı anket geliştirilmiştir. Günümüzde 6 yaş altındaki çocuklar için Ebeveyn Algı Anketi ve Aile Etki Ölçeği olmak üzere iki kısımdan oluşan Erken Çocukluk Çürüğü Ağız Sağlığı Ölçeği kullanılmaktadır. Çalışmaya, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalında genel anestezi altında dental tedavileri gerçekleştirilen 158 hasta ve ebeveynleri dahil edildi. İşlem öncesi hastaların demografik bilgileri ve dmft değerleri kaydedildi. İşlem öncesinde ve işlemi takip eden 2. ve 4. haftalarda ebeveynlerden ilgili anketi doldurmaları istendi. Veriler SPSS programı ile istatistiksel olarak analiz edildi. Etki boyutu 0.7’den büyükse, veride meydana gelen değişim büyük bir değişim olarak kabul edildi. Verilerin değerlendirilmesi sonucu genel anestezi altında yapılan tedaviler sonrasında tüm değerlerde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendi. Çocuğun oral semptomları ve fonksiyonel durumuna ait bölümlerdeki azalmanın diğer bölümlere kıyasla daha fazla olduğu tespit edildi. Sonuç olarak erken çocukluk çürüğü gözlenen çocuklarda genel anestezi altında gerçekleştirilen dental işlemlerin hastalar ve ailelerinin yaşam kalitelerini arttıracak yönde etki ettiği görülmektedir.

 

In 0-72 months aging children with early childhood caries, general anesthesia is often preferred due to the following reasons; the non-cooperation based on age, anxiety development during the dental procedures and long treatment sessions. It is known that early childhood caries have a significant impact on the quality of life of child patients’ and their families’. In the assessment of quality of life scores, different questionnaires were developed for children and their parents. Today, Parental Perception Questionnaire and Family Impact Scale, which are composed of two parts including Early Childhood Oral Health Impact Scale, is used for children under 6 years old age. This study included 158 patients who received comprehensive oral rehabilitation under general anesthesia in Necmettin Erbakan University, Department of Pediatric Dentistry and their parents. Demographic information and dmft values of the patients were recorded before the procedure. Parents were asked to complete the relevant questionnaire at the beginning of the procedure and at the 2nd and 4th weeks following the procedure. The data were statistically analyzed by the SPSS program. It was considered that if the effect size was greater than 0.7, a major change occurring in the data exchange. A statistically significant decrease in all values was observed after the treatments performed under the general anesthesia. The greatest reduction was found in the oral symptoms and functional status of the child. In conclusion, dental procedures performed under general anesthesia in children with early childhood caries appear to have a positive impact on the quality of life of patients and their families.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Emre Korkut, Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Korkut E, Gezgin O, Özer H, Alan R, Şener Y. Genel Anestezi Altında Yapılan Diş Tedavilerinin Çocukların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. Selcuk Med J 2017;33(4): 71-74

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Genel Anestezi Altında Yapılan Diş Tedavilerinin Çocukların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi, Araştırma Makalesi,
, Vol. 33(4)
Geliş Tarihi : 06.09.2017, Kabul Tarihi : 23.10.2017
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme