Genel Dahılıye Polıklıgıne Ba$vuran Hastalarda Uyku Yakınmaları Ve Uyku Bozuklukları

Yücel Ağargün,Ekrem Algün,Hayrettin Kara,Kürşad Türkdoğan

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 193-197
Özeti Bu calipnanin amact tibbi hastaligi plan has-talarda uyku yakinmalarinin ye uyku ho-zukluklartmn srkligint aravirmaktir. Yarr ya-pilandtrilmr1 hir gori4me formu ye DSM-IV tam kriterleri kullanrlarak 92 poliklinik hastasi de-gerlendirildi. 40 hastaya (% 43.5) genet tibbi hir duruma baglz uyku bozuklugu (insomni tipi) tams, konuldu. Uyku yakinmalarinin sikItgr % 29.3 ile % 75 arasinda deg4mekteydi. Aynt zamanda uyku ya-krnmalarr ve hagrmsiz deg i4kenler arasindaki ko-relasyon araprildr. Ycq. cinsiyet ve hastalrk sii-resinin uyku yakinmalarinin ortaya crkzpnda belirgin etkileri oldugu hulundu. Bu hulgular trhbi hastaligi olan hastalarm degerlendirilmesinde uyku yakinmalarinin dikkate almmasi gerektigini göstermektedir.

 

The purpose of this study is to examine the in-cidence of sleep complaints and sleep disorders in patients with medical illness. We evaluated sleep complaints and sleep disorders in 92 outpatients by using a semistructured interview form and DSM-IV diagnostic criteria. Forty patients (43.5 %) di-agnosed as sleep disorder due to a general medical condition (insomnia type). The incidence of sleep complaints varied from 29.3 % to 75 % in the pa-tients. We also examined the correlation between sleep complaints and independent variables. Age, gender. and duration of illness had significant ef-fects on the presence of sleep complaints. These fin-dings suggest that sleep complaints should be con-sidered in the assessment of the medical patients.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Yücel Ağargün, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Genel Dahılıye Polıklıgıne Ba$vuran Hastalarda Uyku Yakınmaları Ve Uyku Bozuklukları, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme