Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanısı

Evrim Çakır

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 39-41
Özeti Gestasyonel diyabet (GDM) yıllarca ilk defa gebelikte saptanan glukoz intoleransı olarak tanımlandı. Günümüzde ise ilk prenatal vizitte diabetes mellitus (DM) tanısı alan gebeler aşikar DM olarak tanımlanmaktadır. İlk prenatal vizitte DM saptanmayan ve daha önce DM olduğu bilinmeyen gebeler, gebeliğin 24-28. haftasında oral glukoz toleransı ile taranmalı ve herhangi bir değerin eşik değeri aşması durumunda GDM olarak tanımlanmalıdır. GDM prevalansı farklı populasyonlarda % 1-14 olarak bildirilmiştir. GDM tanısı, yeni kriterlerle tüm dünyada giderek artış göstermektedir. Yakın zamanda, GDM tanısı için Amerikan Diyabet Birliği (ADA), Hiperglisemi ve Gebelik Sonuçları (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy OutcomeHAPO) çalışmasını temel alan 2008, Uluslar arası Diyabet Birliği ve Gebelik Çalışma Grubu konferansı kriterlerini kabul etmiştir. Bu kriterlere göre; Bu konferansta; 75 gr glukoz tolerans testi tanı testi olarak önerilmiş ve tek bir anormal değerin GDM tanısı için yeterli olduğu kabul edilmiştir. Bu test için eşik değerler; açlık; 92 mg/dl (5.1 mmol/l), 1.saat; 180 mg/dl (10 mmol/l), 2. saat; 153 mg/dl (8.5 mmol/L) olarak belirtilmiştir. Bu derlemede GDM tanımı üzerinde yapılan değişiklikler ve güncel tanı kriterleri değerlendirilmiştir.

 

Gestational diabetes mellitus (GDM) was previously described as any degree of glucose intolerance with first recognition at pregnancy for many years. Currently, pregnant with DM at their initial prenatal visit has been diagnosed as overt diabetes, not gestational diabetes. The remaining pregnant who found not to have DM at initial visit and not known to have DM should undergo oral glucose tolerance screening at 24-28. weeks of gestation and diagnosed as GDM if any value exceeds the threshold values. The prevalence of GDM is reported 1-14% among the different populations. Its diagnose is increasing over the world with new GDM criteria. Recently, ADA has adopted the 2008 International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG) conference criteria based on the Hyperglycaemia and Adverse Pregnancy Outcome (HAPO) study. IADPSG criteria for GDM is including; 75 gr glucose tolerance test has been recommended as diagnostic test for GDM and a single abnormal value has been considered to be sufficient for diagnosis in this conference. The threshold values for glucose tolerance test are as following; for fasting glucose; 92 mg/dl (5.1 mmol/L), for 1.hour; 180 mg/dl (10 mmol/L), for 2 hour; 153 mg/dl (8.5 mmol/L). In this review, the modifications on GDM definition and the current diagnostic criteria for GDM were evaluated.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Evrim Çakır, Amasya Sabuncuoglu Serefettin Hastanesi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Çakır E.Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanısı. Selcuk Med J 2014;30(1): 39-41

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanısı, Derleme,
, Vol. 30(1)
Geliş Tarihi : 04.09.2012, Kabul Tarihi : 20.06.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme