Glenohumeral Eklem Propriosepsiyonu El Tercihinden Etkilenir Mi?

Glenohumeral joint and hand reference

Gökmen Yapalı,Serdar Arslan

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 38
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 174-179
Özeti

Amaç: Bu çalışmanın amacı tercih edilen ekstremitenin glenohumeral eklem hareket hissi ile tercih
edilmeyen ekstremitenin hareket hissi arasında fark olup olmadı ğını incelemektir.
Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya omuz ekleminde herhangi bir problemi olmayan, sağlıklı, sedanter 20
kişi (10 erkek, 10 kadın) dahil edildi. Katılımcıların yaş ortalaması 23,60±3,64 yıl idi. Veriler 6 Temmuz
2020 ile 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında toplandı. Katılımcıların tercih edilen ve tercih edilmeyen taraf
glenohumeral eklem hareket hissi ölçüldü. Hareket hissi ölçümü izokinetik dinamometre kullanılarak,
0,1°/s açısal hızda pasif hareket hissi eşik değeri ölçülerek belirlendi. Hareket hissi ölçümleri, 0°’den
(0°-IR) ve 30°’den (30°-IR) internal rotasyon yönüne ve 0°’den (0°-ER) ve 30°’den (30°-ER) eksternal
rotasyon yönüne olmak üzere 4 yöne doğru yapıldı.
Bulgular: Katılımcıların tercih edilen taraf için internal rotasyon hareket hissi eşik değerleri 0°-IR, 30°-
IR açı ve yönleri için sırasıyla 1,27±0,47°, 1,30±0,45°, eksternal rotasyon hareket hissi eşik değerleri
0°-ER, 30°-ER açı ve yönleri için sırasıyla 1,25±0,39°, 1,41±0,32° ve tercih edilmeyen taraf için internal
rotasyon hareket hissi eşik değerleri 0°-IR, 30°-IR açı ve yönleri için sırasıyla 1,33±0,59°, 1,37±0,49°,
eksternal rotasyon hareket hissi eşik değerleri 0°-ER, 30°- ER açı ve yönleri için sırasıyla 1,39±0,49°,
1,18±0,42° idi. Her iki tarafın pasif hareket hissi eşik değerleri arasında farklar istatiksel olarak anlamlı
değildi (p<0,05).
Sonuç: Çalışma sonuçlarına göre tercih edilen ve tercih edilmeyen ekstremitelerin omuz propriosepsiyonu
farklı değildir. Omuzu ilgilendiren yaralanmaların rehabilitasyonunda propriosepsiyona ilişkin hedef;
yaralanmış ekstremitenin tercih edilen veya tercih edilmeyen olmasına bakılmaksızın sağlam taraf omuz
propriosepsiyonuna göre belirlenebilir .

 

Aim: The purpose of this study is to examine whether there is a difference between the sense of movement
of the glenohumeral joint of the dominant extremity and the sense of movement of the non-dominant
extremity.
Patientss and Methods: In the study, 20 healthy and sedentary, volunteer participants (10 males,
10 females) who did not have shoulder problems were included. Mean age of the participants were
23.60±3.64 years. Data collection were performed between July 6, 2020 and August 3, 2020. The sense
of movement of the dominant and non-dominant extremities of the glenohumeral joint was measured for
the participants. The measurement of sense of movement was done by using an isokinetic dynamometer
by measuring the passive sense of movement threshold value at an angular speed of 0.1°/s. The sense
of movement measurement was performed towards four directions: from 0° (0°-IR) and from 30° (30°-IR)
to internal rotation direction, and from 0° (0°-ER) and from 30 ° (30°-ER) to external rotation direction.
Results: The sense of movement of the participants for internal rotation at angles and directions of 0°-IR,
30°-IR were respectively 1.27±0.47, 1.30±0.45, and for external rotation at angles and directions of 0°-
ER, 30°-ER were respectively 1.25±0.39, 1.41±0.32 for the dominant side extremity, for internal rotation at
angles and directions of 0°-IR, 30°-IR were respectively 1.33±0,59°, 1.37±0,49°, and for external rotation
at angles and directions of 0°-ER, 30°-ER were respectively 1.39±0,49°, 1.18±0,42° for the non-dominant
side extremity. For neither of the two extremities, the differences between the sense of movement were
statistically significant (p<0.05).
Conclusion: According to the results of the study, shoulder proprioception of dominant and non-dominant
extremities is not different. The goal of proprioception in the rehabilitation of shoulder-related injuries;
regardless of whether the injured extremity is dominant or not, may be determined according to the
shoulder proprioception of the sturdy extremity .

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Gökmen Yapalı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Fen Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Arslan S, Yapali G. Is Glenohumeral Joint Proprioception Affected by Hand Preference? Selcuk Med J 2022;38(4): 174-179

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Glenohumeral Eklem Propriosepsiyonu El Tercihinden Etkilenir Mi?, Araştırma makalesi,
, Vol. 38(4)
Geliş Tarihi : 02.12.2022, Kabul Tarihi : 08.12.2022
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme