Glokom Hastalarında Korneal Biyomekanikler: Pupilla Dilatasyonunun Etkisi

MEHMET OKKA, SELMAN BELVİRANLI, EMİNE TİNKİR KAYİTBATMAZ, GÜNHAL ŞATIRTAV, ORHAN ALTUNKAYA, REFİK OLTULU

  • Yıl : 2019
  • Cilt : 35
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 15-18

\n Amaç: Primer açık açılı glokomlu (PAAG) gözlerde Oküler cevap analizörü kullanılarak pupilla dilatasyonunun göziçi basıncı ve kornea biyomekaniklerine etkisinin değerlendirilmesi

\n

\n Hastalar ve Yöntem: PAAG’li 15 olgunun 28 gözünde %0.5 tropikamid uygulaması öncesi ve 30 dakika sonrasında Goldmann ile uyumlu göz içi basıncı (GİBg), korneanın biyomekanik özellikleri ile kompanse edilmiş GİB (GİBkk), kornea rezistans faktörü (KRF) ve kornea histerezisi (KH) değerlendirildi.

\n

\n Bulgular: Olguların ortalama yaşı 57.7±13.2 (45-65yıl) idi.  Tropikamid uygulaması öncesi ortalama KH 9.5±2.2 mmHg, KRF 10.1±2.1 mmHg, GİBg 16.2±2.8 mmHg ve GİBkk 17.2±3.6 mmHg iken uygulama sonrası bu değerler sırasıyla 9.7±2.2 mmHg, 10.1±2 mmHg, 16.9±3.5 mmHg ve18.2±4 mmHg olarak tespit edildi. Tropikamid uygulaması öncesi ve sonrası GİBg ve GİBkk değerlerindeki fark istatistiksel olarak anlamlı iken (p=0.043, p=0.015, sırasıyla; paired t-test), KH ve KRF için istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p=0.057 p=0.702, sırasıyla; paired t-test). 

\n

\n Sonuç: PAAG olgularında %0.5 tropikamid ile oluşturulan pupilla dilatasyonunun korneal biyomekanikler üzerine herhangi bir etkisi gözlenmezken GİB üzerine azaltıcı bir etkisi olduğu görülmektedir.

\n
Atıf yapmak için : Oltulu R, Belviranli S, Satirtav G, Altunkaya O, Kayitmazbatir ET, Okka M. Corneal Biomechanics in Patients with Glaucoma: The Effect of Pupillary Dilatation. Selcuk Med J 2019;35(1): 15-18
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Glokom Hastalarında Korneal Biyomekanikler: Pupilla Dilatasyonunun Etkisi
, Vol. 35 (1)
Geliş Tarihi : 25.05.2018, Kabul Tarihi : 25.05.2018, Yayın Tarihi : 04.03.2019
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;