Göğüs Ağrısı Olan 441 Çocuk Hastanın Değerlendirilmesi

Osman Güvenç,Fatma Kaya,Derya Arslan,Derya Çimen,Bülent Oran

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 159-161
Özeti Göğüs ağrısı çocuklarda sık görülen bir şikayettir. Genellikle kardiyak bir sorunu göstermez ama hasta ve aileleri tarafından kalp ağrısı olarak düşünülür. Bu çalışmada, 18 ay boyunca çocuk kardiyoloji polikliniğinde göğüs ağrısı şikayetiyle değerlendirilmiş hastalar ve göğüs ağrının nedenleri tartışıldı. Çalışmaya, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji ve Genel Çocuk polikliniğine Mayıs 2011- Kasım 2012 tarihleri arasında göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran 441 hasta, dosyaları retrospektif olarak taranarak dahil edildi. Hastaların anamnezleri, aile öyküleri, kardiyak fizik muayeneleri, elektrokardiyografi, ekokardiyografi, 24 saatlik ritim holter monitorizasyonu ve laboratuar incelemeleri gibi tetkikleri değerlendirildi. Çalışmamızdaki hastaların yaşlarının ortalaması 11 yıl (5-18 yaş), hastaların 217’si (%49.2) erkek, 224’ü (%50.8) kız idi. Hastaların hepsinin anamnezleri alınmış, fizik muayeneleri, elektrokardiyografik ve ekokardiyografik değerlendirmeleri yapılmıştı. Kardiyak patoloji, hastaların 10’unda (%2.3) tespit edildi. Göğüs ağrısına neden olan sebepler arasında; 378 hastanın (%85.7) idiopatik göğüs ağrısı olduğu, 22 hastada (%5) psikolojik nedenler, 20 hastada (%4.5) akciğer hastalıkları, altı hastada (% 1,4) gastrointestinal sistem hastalıkları, üç hastada (% 0.7) kas ve iskelet sistemi hastalıkları, bir hastada (%0,2) Ailevi Akdeniz Ateşi, bir hastada (%0.2) pektus ekskavatum olduğu ve göğüs ağrısının bu bozukluklara bağlı oluştuğu düşünüldü. Bu çalışmaya göre çocuklarda görülen göğüs ağrısının büyük bir çoğunluğunun kalp dışı nedenlere bağlı olduğu görülmektedir. Kardiyak sebepli bir göğüs ağrısının hayati sonuçları olabileceğinden ayırıcı tanının dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Hikaye, fizik muayene ve laboratuar tetkikleri sonucunda kardiyak patoloji bulunmayan hastalara ve yakınlarına bilgi verilmesi ve onların rahatlatılması da önemlidir.

 

Chest pain is a common complaint in children. It doesn’t usually indicate a cardiac problem but it is considered as heartache by the patients and their families. In this article, the patients with chest pain in pediatric cardiology clinic for the last 18 months have been evaluated and the etiology of chest pain has been discussed. The study includes 441 patients with chest pain, who were admitted to the Department of pediatrics, Division of pediatric cardiology, Faculty of Medicine, Selçuk University between May 2011 and November 2012. The data of the patients has been reviewed retrospectively. Medical history and family history of the patients, cardiac physical examination, electrocardiography, echocardiography, 24-hour rhythm holter monitoring, exercise testing and laboratory tests have been evaluated. In our study the mean age of the patients was 11 (5-18 year-old). 217 (49.2%) of the patients were male and 224 (50.8%) of the patients were female. Medical history, physical examination, electrocardiography and echocardiography of all the patients have been evaluated. Cardiac pathology has been recognized in 10 (2.3%) of the patients. The reasons that cause chest pain are idiopathic in 378 (85.7%) patients, psychological in 22 (5%) patients, lung diseases in 20 (4.5%) patients, gastrointestinal disorders in 6 (1.4%) patients, musculoskeletal system diseases in 3 (0.7%) patients, Familial Mediterranean Fever in 1 (0.2%) patient and pectus excavatum in 1 (0.2%) patient. According to this study, the etiology of chest pain in children is extra cardiac factors in majority. Differential diagnosis should be made carefully due to possibility of life threatening consequences of cardiac disorders. If there is no cardiac pathology as a result of medical history, physical examination and laboratory tests the patient and the family should be informed about this.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Osman Güvenç, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Güvenç O,Kaya F,Arslan D,Çimen D,Oran B.Göğüs Ağrısı Olan 441 Çocuk Hastanın Değerlendirilmesi.Selcuk Med J 2014;30(4): 159-161

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Göğüs Ağrısı Olan 441 Çocuk Hastanın Değerlendirilmesi, Araştırma Makalesi,
, Vol. 30(4)
Geliş Tarihi : 05.01.2014, Kabul Tarihi : 23.09.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme