Gogus Cerrahısınde Preoperatıf Pulmoner Ye Kardıak De6erlendırmenın Onemı

Güven Sadi Sunam,Sami Ceran,Mehmet Gök,Ufuk Özergin,Tunç Solak,Hasan Solak

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 136-141
Özeti Cerrahi girişim uygulanacak hastalann operasyon oncesi degerlendirilmesi once zarar vermerne ilkesine dayanir (1). Gips cerrahisinde morbidite ye mortaliteyi etkileyen en onemli faktiirler put-. moner ve kardiak sistemin fizyolojik ve fonksiyonel durumudur (2). Operasyon Oncesi incelemeler, mor-talite yOniinden inoperabilitenin belirlenmesine mor-bidite actstndan ise hastalan yiiksek ya da di.i§iik risk gruplanna ayirmaya yoneliktir

 

Preoperative evaluation of patients who will undergo surgical intervention is based on the principle of doing harm first (1). The most important factors affecting morbidity and mortality in gypsum surgery are put-. It is the physiological and functional status of the moner and cardiac systems (2). Preoperative examinations are directed towards separating the patients into high or low risk groups, since they cause purple-bidite to determine inoperability from the direction of mortar and thalite.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Güven Sadi Sunam, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Gogus Cerrahısınde Preoperatıf Pulmoner Ye Kardıak De6erlendırmenın Onemı, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(1)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme