Graves Hastalıgının Doku Antıjenlerı Ile Ilıkısı

Hakkı Polat,Nurşen Düzgün,Ahmet Kaya,Güner Tokgöz

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 161-164
Özeti Graves hastahgt olan 27 vakada 111A-A, -B, -C, DR anttjen dagthnu aragtrdih. Rasta grubundaki HIA-DR3 frekanstnda (9:18.51) 50 kifilik kontrol grubuna gore ('4) anlamit farkIthk (P<0.05) bit-luntni Relatif risk 5.45 olarak hesaplannuotr. Yapilan bircok rahmada Avrupah Ye Kuzey Ante-rikah Graves hastalarinda HIA-DR3 ve B8 fe-notiplerinin claim stk oldugu tespit edilmiitir (3,4). Biz inn sonuclarmuz beyadarda tespit edilen bit so-nuclarla uywnIttluk gOstennektedir (1,3,4,5,6,13.1 4, 15). Tiirkiye 'de aynt konu ile u gh bircok caltiFina yayadannuotr (13.14,15). Bu calionalardan birinde Graves hasialigi ile HLA-DR3. DR4 ye DR 10 be-raberligi anlamh bulunmultur (14). Turkiye'de ya pdan diger rahmalann sonurlart ik bizim sonuclarmuz ttywnliduk göstermektedir.

 

Twenty seven Turkish patients with graves di-sease were typed for -B, -C, -DR antigens. There vas a significant increase in HLA-DR3 an-tigens frequency (% 18.51) compared with fifty Tur-kish controls (%4). Our findings support previous reports for im-munogenetk heterogeneity in patients with toxic Graves disease in American whites HLA-DR3 as-sociation was well recognised in most reports (1). HIA associations in Graves 'disease is stronger with HLA-DR loci titan with HLA-B loci (1). We analyzed HLA distibution in our Turkish patients to evaluate the possibility results of previous reports of Turkish Graves 'disease, except for one (13.14.15). In the later, DR4-DR10 association was do-cumented (14).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hakkı Polat, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Gastroenteroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Graves Hastalıgının Doku Antıjenlerı Ile Ilıkısı, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme