Hayat Kadınlarında Cınsel Temasla Bulaşan Hastalıkların Serolojik Markerlerinin Ve Vajen Külturlerinde Oreyen Patojen Mikroorganizmaların Araştırılması

Bülent Baysal,Ahmet Saniç,Halil Özerol,Murat Günaydın,Mahmut Baykan,Büyük Neşati

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 263-268
Özeti Dünyada en fazla görülen bulaşıcı hastalıklar olan cinsel temasla bulaşan hastalıkları (CiBlI)'ın insi-darısı, son yirmi yıl içerisinde giderek artmtştır. Cin-sel temasla bulaşan hastalık etkenleri direkt kişiden kişiye cinsel temas sırasında bulaşmalart.,yanında do-laylı yollarla da bulaşabilirler. Konyadaki 95 hayat kadınında ve kontrol grubun-daki 71 kadında cinsel temasla bulaşan hastalıklardan Ilerpes genitalis, Sitomegalovirus, Hepatit, B, AIDS ve Sıfilis'in (Sy) serolojik markerleri ve vajen kültürlerinde üreyen patojen mikroorganizmalar araştırılmıştır. Hayat kadınları ve kontrol grubunda Anti 111V-1, RPR slide test, 1lBeAg, CMV-IgM ve Anti-liBe, CMV-IgG ve IISV-1gG arasındaki an-laınlilık bulunmuştur. Hayat kadınlarının vajen kültürlerinde %34.78 S. aureus, %20.29 E.coli, %17.39 Enterokok, %15.94 Laktobasil, %4.35 C.albicans, %2.90 Enterobacter, %2.90 Corynebacter, 0101.45 Klebsiella cinsi bakteriler izole edilmiştir.

 

Sexually transmitted diseases being the most common communicable ones all over the world have steadily increased in incidence for the past two dec-ades. The causative agents are able to spread not only by sexual but indirect contact as well. In Konya, we searched for serological markers of Ilerpes genitalis, CMV, 11BV, AIDS, Syphilis and investigated pathogen microorganisms isolated from vaginal specimens of 95 prostitues and 71 women consisting up the control group. Despite no signıficancy established between anti 111V-1, RPR, 11BeAg, CMV-IgM and IISV-IgM lev-els, we established a significant correlation between the levels of 1lBsAg, anti-118s, anti-IIBe, CMV-IgG and 11SV-IgG. Microorganisms isolated from vaginal specimens of prostitues were as follows; S.aureus 34.78%, E.coli 20.29%, Enterococci 17.39%, Lactobacilli 15.94%, C.albicans 4.35%, enterobacteria 2.90%, Corynebacteria 2.90% and Klebsialk spp. bacteria 1.45%.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bülent Baysal, Selçuk Ün Meram Tıp Tıbbi Mikrobiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Hayat Kadınlarında Cınsel Temasla Bulaşan Hastalıkların Serolojik Markerlerinin Ve Vajen Külturlerinde Oreyen Patojen Mikroorganizmaların Araştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(2)
Geliş Tarihi : 17.11.1991, Kabul Tarihi : 17.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme