Hbsag Ve Taşıyıcılar Üzerınde Levamizol'un Etkısı

Kenan Haspolat,Ümran Çalışkan,Haluk Yavuz,Dursun Odabaş

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 110-112
Özeti Daha önce Hepatit B tanısı koyduğumuz hastalarda HBsAg kronik taşıyıcılığını ve bu taşıyıcılarda levamizolün etkisini araştırdık. Üç yıllık süre içinde Hepatit B geçiren 175 hastadan 18'inde HBsAg pozitifliği devam etti. HBsAg taşıyıcısı olan bu gruptan 12'sine 2.5 ingikg (Haftada üç gün) dozda iki ay süreyle levamizol verildi. Bu süre sonunda 12 hastadan 8'inde 11BsAgii kayboldu. Plasebo alan 6 kontrol hastasında ise değişiklik olmadı.

 

We have investigağed the incid.ence of chronic carrying of HBsAg in patients with hepatitis and the effect of levamisole in these patients. HEsAg pozitivity in 18 of 175 patients continued for 3 years. 12 of these 18 patients were giyen levamisole as 2.5 mgikg three days in a week for two moriths. At the end of this period HBsAg was disappeared in 8 of ther/L There was no change in 6 control cases who were giyen placebo at the end of the sarne period.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kenan Haspolat, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Hbsag Ve Taşıyıcılar Üzerınde Levamizol'un Etkısı, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(3)
Geliş Tarihi : 20.11.1989, Kabul Tarihi : 20.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme