Heparin’in İn Vitro Ortamda Damar Düz Kas Hücre Mitozuna İnhibitör Etkisi

Berrin Okka,Tahsin Murad Aktan,Kadir İdin,Selçuk Duman

  •  Yıl : 2007
  •  Cilt : 23
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 7-10
Özeti Amaç: Heparin bazı klinik durumlarda kullanılmaktadır. Heparin’in in vitro ortamda damar düz kas mitozuna etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Hücre kültür laboratuarında tavşan femoral arterinden hazırlanan damar düz kaslarının cryobank’ından (4.pasaj) çözülen hücreler kültüre alındı. 5. pasajda heparin ve sham grubu olmak üzere 4 gün uygulandı ve süre sonunda toplam hücre sayıları belirlendi. İstatistiksel karşılaştırma yapıldı. Bulgular: Kontrol (G1) ve heparin uygulanan (G2) düz kas hücrelerinin 5. pasaj sonunda elde edilen hücre sayılarında heparinin hücre mitozu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05) inhibitör etkiye neden olduğu görüldü. Sonuç: Heparin damar düz kas hücrelerinde mitozu inhibe etmektedir.

 

Aim: Heparine is used during some clinical situations. We aimed to reveal heparin’s effect on vessel smooth muscle mitosis under in vitro conditions. Material and Method: Smooth muscle cells were obtained from the 4th passage of cryostored cell suspension prepared from rabbit femoral artery in cell culture laboratory. The 5th passage was studied as control and study group for four days by adding heparine to the medium. Final cell number was calculated and statistical comparison was done. Results: In the 5th passage smooth muscle cells, of control (G1) and heparin applied (G2) groups, heparin caused a statistically significant (p<0,05) inhibitory effect on cell mitosis. Conclusion: Heparin inhibits mitosis of vascular smooth muscle cells.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Berrin Okka, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Heparin’in İn Vitro Ortamda Damar Düz Kas Hücre Mitozuna İnhibitör Etkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 23(1)
Geliş Tarihi : 01.09.2006, Kabul Tarihi : 04.10.2006
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme