Hepatosellüler Karsinom Tedavisinde Girişimsel Radyolojik Yöntemler

Ahmet Küçükapan,Suat Keskin,Zeynep Keskin,Necdet Poyraz

  •  Yıl : 2015
  •  Cilt : 31
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 40-46
Özeti Hepatosellüler karsinom (HCC) çoğunlukla viral hepatit sonrası oluşan bir durumdur. HCC karaciğer parankiminde geç dönemde siroz gelişiminden displastik nodül gelişimine ve erken evre kanser oluşumuna kadar farklı antitelere neden olabilmektedir. Ancak tümör çapının yaklaşık 2 cm olduğu olgularda ve vasküler invazyonu gelişmeden küratif tedavi mümkün olabilmektedir. Karaciğer fonksiyonlarının yetersiz olması, vasküler invazyon ve metastaz nedeniyle cerrahi tedavinin olası olmadığı hastalarda tümör gelişimini durdurmak amacıyla perkütan radyofrekans ablasyon ve transarteriyel kemoembolizasyon gibi cerrahi olmayan tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.

 

Hepatocellular carcinoma (HCC) generally develops as a consequence of underlying liver disease, most commonly viral hepatitis. The development of HCC follows an orderly progression from cirrhosis to dysplastic nodules to early cancer development, which can be reliably cured if discovered before the development of vascular invasion (typically occurring at a tumor diameter of approximately 2 cm). If resection is not possible because of poor liver function, vascular invasion and metastasis. To prevent tumor progression while waiting, nonsurgical treatments including percutaneous radiofrequency ablation, and transarterial chemoembolization are employed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Küçükapan, Bozüyük Devlet Hastanesi Radyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Küçükapan A,Keskin S,Keskin Z,Poyraz N.Hepatosellüler Karsinom Tedavisinde Girişimsel Radyolojik Yöntemler. Selcuk Med J 2015;31(1): 40-46

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Hepatosellüler Karsinom Tedavisinde Girişimsel Radyolojik Yöntemler, Derleme,
, Vol. 31(1)
Geliş Tarihi : 03.10.2013, Kabul Tarihi : 30.12.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme