Hıgh Flux Ve Standart Hemodiyalizde Diyaliz İlişkili Amiloidozisde Elektromyografi Bulguları

Gülperi Çelik,Fikret Bademkıran

  •  Yıl : 2009
  •  Cilt : 25
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 181-185
Özeti Amaç: High Flux (HF) ve standart (STD) hemodiyaliz (HD) uygulanan hastalarda diyaliz ilişkili amiloidozisin (DİA) elektromyografi (EMG) ve laboratuar bulgularının değerlendirilmesi. Yöntem: En az 3 yıldır diyalize giren 16 standart HD ve 16 HF HD hastası çalışmaya alındı. Sinir iletim çalışmalarında elektromyografik inceleme ile, median (motor ve duysal) ve Ulnar (motor ve duysal) sinir, Fibuler motor, Posterior tibial motor ve Sural duysal sinirlere bakıldı. Hastalarda serum β2 mikroglobulin düzeyleri araştırıldı. Bulgular: İki grup arasında serum β2 mikroglobulin düzeyleri arasında fark mevcuttu ( p= 0.00 ). STD HD alan olguların % 20’sinde, HF HD alan olguların % 25’inde karpal tünel sendromu (KTS)’ nun EMG bulguları mevcuttu. İki grup açısında EMG bulguları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p=0,539). Sonuç: DİA karpal tünel sendromu gibi nörolojik bulgularının saptanmasında EMG yararlı bir yöntemdir. Riskli olgularda diyaliz ilişkili amiloidozis bulguları başlamadan HF HD tedavisine geçilmesi akılcı yaklaşım olacaktır.

 

Aim: This study was undertaken to evaluate the electromyograpy (emg) and laboratory findings of amyloidosis related with dialysis in the patients treated with high flux (HF) and standart (STD) hemodialysis (HD). Method: This study included a total of 16 standart HD and 16 HF HD patients who were treated with dialysis for at least 3 years. Median nevre (motor and sensory), Unlar nevre (motor and sensory), Fibular motor, Posterior Tibial motor and Sural sensorial nerves were evaluated. Blood β2 mikroglobulin levels in these patients were investigated. Results: There was statistical significant difference in regard to blood β2 mikroglobulin levels between both groups (p=0.00). EMG findings of Carpal tunel syndrome (CTS) was observed in 20% and 25% of the patients treated with ST HD and HF HD (respectively). There was no statistical significant difference in terms of EMG findings between two groups (p=0.539). Conclusion: EMG is a useful method in the detection of neurological findings such as CTS. The initiation of HF TD appears to be reasonable before the findings of amyloidosis related with dialysis was started in susceptible cases.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Gülperi Çelik, Selçuk üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Nefroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Hıgh Flux Ve Standart Hemodiyalizde Diyaliz İlişkili Amiloidozisde Elektromyografi Bulguları, Araştırma Makalesi,
, Vol. 25(4)
Geliş Tarihi : 26.12.2009, Kabul Tarihi : 05.01.2010
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme