Hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan hastalarda solunum sistemi fonksiyonları ve diyafram üzerine etkisi nedir?

Selin Gamze Sümen, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan

  • Yıl : 2023
  • Cilt : 39
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 97-103

Amaç

Bu çalışmada, hiperbarik oksijen tedavisinin ardışık uygulamalarda hastaların solunum fonksiyonları ve diyafragma hareketleri üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.

Hastalar ve Yöntemler:

Çalışma grubu, Haziran 2019-Aralık 20219 tarihleri arasında hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan çeşitli hastalık tanısı alan 22 hastadan oluşuyordu. Dinamik ve statik akciğer hacimleri, difüzyon kapasitesi, maksimum inspiratuar ve ekspiratuar basınçlar gibi solunum fonksiyonları tedavi seanslarının başlamasından ve bitiminden önce değerlendirildi. Ayrıca torasik ultrasonografi ile diyafram kalınlığı, gelgit volümü ve derin inspirasyon sırasındaki diyafram hareketleri ölçüldü.

Bulgular:

Çalışmaya yaş ortalaması 53.3±10.0 yıl olan yirmi iki hasta (16 erkek;6 kadın) dahil edildi. Hastaların hiperbarik oksijen tedavilerinin sonunda yapılan total akciğer kapasitesi, vital kapasite ve rezidüel volüm de artış görüldü (p<0.05). Diğer statik akciğer hacimleri, maksimum inspiratuar ve ekspiratuar basınçlar, akciğer karbon monoksit difüzyon kapasitesinde değişiklik gözlenmedi. Tidal volümü hareketi ve vital kapasite sırasında diyafram kalınlığı ve diyafram hareketi artmıştır (p<0.05).

Sonuç:

Çalışmamızda hiperbarik oksijen tedavisinin diyafragma ve solunum fonksiyonları üzerindeki etkisini, spirometri, diyafragma görüntüleme teknikleri ve difüzyon kapasitesi yöntemleri ile değerlendirdik. Sonuç olarak, hiperbarik oksijen tedavisi pulmoner ve diyafragma fonksiyonlarında anlamlı bir değişikliğe yol açmıştır.

Anahtar kelimeler: Akciğer, Difüzyon kapasitesi, Diyafram, Hiperbarik oksijen, Toksisite

Atıf yapmak için : Sumen SG, Sener Comert S, Caglayan B. How Can Hyperbaric Oxygen Therapy Affect The Diaphragm and Respiratory Functions of The Patients? Selcuk Med J 2023;39(3): 97-103
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan hastalarda solunum sistemi fonksiyonları ve diyafram üzerine etkisi nedir?
, Vol. 39 (3)
Geliş Tarihi : 30.08.2023, Kabul Tarihi : 30.08.2023, Yayın Tarihi : 14.09.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;