Hipertansif Hastalarda Kısa Sürelı Perındoprıl Tedavisinin Kalbın Fonksiyonları Ve Kıtlesı Üzerıne Etkılerı

Talat Tavlı,Ahmet Altınbaş,Bayram Korkut,Hasan Gök

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 179-182
Özeti Esansiyel hipertansiyonu olan olgularda kısa süreli (8 hafta) perindopril tedavisinin sol ventrikül hipertroffisi ve fonksiyonları üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya 35 hasta (ortalama yaş 48 9 yıl, 15 kadın ve 20 erkek) katildi. Günde 4 mg perindoprilin oral uygulanımı neticesinde, sistolik kanbasıncı 174±8 mmHg'den 148±6 mmllg'a düşerken (p<0.05), diastolik kan basıncı 107±6 mmlik'dan 88ffl mmHg'ya düşmüştür. Sol ventrikül kitlesi ise 8 haftalık 4 mg perindo-pril tedavisi sonucunda 245±16 gr'dan 237±30 gr'a azalırken, sol ventrikül sistolik ve diastolik fonk-siyonlarında belirgin bir değişiklik saptanmamıştır. Perindopril tüm vakalarda iyi tolere edilmiştir.

 

Effects of short-term perindopril therapy on cardiac function and left ventricular hypertrophy was assesed in patients with primer hypertension. The study population was consisted with 35 patients (mean age 485+ years, 15 female and 20 male). Systolic Blood Pressure (SBP) and Diastolic Blood Pressure (DBP) decreased significantly (88 5 mmllg vs 107±6 mmlig, p<0.05). Left ventricular mass decreased significantly from 245±16 gr to 2370 gr (pc0.05). There were no change in systolic and diastolic left ventricular fiınctions by using Doppler and M-mode Echocardiography. There were no obvious side effects due to perindopril therapy.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Talat Tavlı, Celal Bayar Üniversitesi Kardiyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Hipertansif Hastalarda Kısa Sürelı Perındoprıl Tedavisinin Kalbın Fonksiyonları Ve Kıtlesı Üzerıne Etkılerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme