Hipertiroidili Ve Hıpotıroıdılılerde Insülın Düzeylerı

Mehmet Akdoğan,Mehmet Aköz,Ahmet Çığlı,Süleyman Kaleli

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 383-385
Özeti Hipertiroidili ve hipotiroidililerle insülin dü-zeylerinin ne derece etkilendiğini belirlemek için: 21 erkek ile 27 kadından oluşan 48 hipertiroidili, 18 erkek ile 18 kadından oluşan 36 hipotiroidili ve 36 erkek ile 36 kadından oluşan 72 kişi kontrol grubunun serum insülin düzeyleri incelendi. 1 lastalar ve kontroller aynı yaş sınırı arasında idi. Ortalama insülin düzeyleri hipertiroidililerde 21 .0±7.9 pl Üfml, hipotiroidililerde 6.7±1 .9 1.11061ınğ ve konırollerde 10.9±2.6 pffilml bulunmuştur. Kontrol grubuna göre hipertiroidililerde insülin artması ve hipotiroidililerdeki azalma oldukça önemli bulunmuştur (p<0.001). Tiroid hastalarına ait insulin seviyelerinde görülen bu değişikliklerin karbonhidrat metabolizmasında oluşan bozuklukların bir sonucu olduğu kanaatine varıldı.

 

Serum insulin levels of 48 hyperthyroidic (21 male, 27 female), 36 hypothyroidir (18 male, 1 8 female) and 72 control group (36 male,36fernak)were investigated. Patients and controls were between the same range of age. Average serum insuliıı leveis of healthy contwls, hyperıhyroidic and hypoıhyroidir pallents were 10.9±2 .6 plUlml, 21 .0±7.9 and 6.7±1 .9 pllllmi, res-pertively. As it is seen from the results, insulin !evei of hyperthyroldic patients was significantly (p<0.001 ) increased, while that of hyporthyroidic patients was decreased (p<0.001). Those alterations in insulin leveis were thoutf,:ht to be due to alterations in carbohydrate metabolism.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Akdoğan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Hipertiroidili Ve Hıpotıroıdılılerde Insülın Düzeylerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme