HİPERTİROİDİLİ VE HIPOTIROIDILILERDE INSÜLIN DÜZEYLERI

MEhmet Akdoğan, MEHMET AKÖZ, Ahmet Çığlı, Süleyman Kaleli

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 383-385
Hipertiroidili ve hipotiroidililerle insülin dü-zeylerinin ne derece etkilendiğini belirlemek için: 21 erkek ile 27 kadından oluşan 48 hipertiroidili, 18 erkek ile 18 kadından oluşan 36 hipotiroidili ve 36 erkek ile 36 kadından oluşan 72 kişi kontrol grubunun serum insülin düzeyleri incelendi. 1 lastalar ve kontroller aynı yaş sınırı arasında idi. Ortalama insülin düzeyleri hipertiroidililerde 21 .0±7.9 pl Üfml, hipotiroidililerde 6.7±1 .9 1.11061ınğ ve konırollerde 10.9±2.6 pffilml bulunmuştur. Kontrol grubuna göre hipertiroidililerde insülin artması ve hipotiroidililerdeki azalma oldukça önemli bulunmuştur (p<0.001). Tiroid hastalarına ait insulin seviyelerinde görülen bu değişikliklerin karbonhidrat metabolizmasında oluşan bozuklukların bir sonucu olduğu kanaatine varıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
HİPERTİROİDİLİ VE HIPOTIROIDILILERDE INSÜLIN DÜZEYLERI
, Vol. 8 (3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992, Yayın Tarihi : 24.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;