Hipertiroidili Ve Iıipotiroidili Hastalarda Serum Fruktozamin, Total Proteın, Albumin Değerlerının Normallerle Karşılaştırılması

Mustafa Yöntem,Mustafa Ünaldı,Mehmet Gürbilek,İsmail Öztok,Mehmet Aköz,İdris Akkuş,Recep Gökçe,Hüseyin Uysal

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 253-256
Özeti Hipertiroidili 42, hipotiroidili 12 hasta ile 35 sağlıklı kişide Serum frukwzamin, protein ve albu-min analizleri yapılmıştır. Bu parametreler hiperti-roidili gupta sırasıyla 1.99 ± 0.27 mmol/L, 7.70 ± 0.98 gidi, 4.65 ± 0.65 gidi; hipotiroidili grupta ise 2.19 ± 0.44 mınoilL, 7.64 ± 0.98 grIdl, 4.70 ± 0.69 gridl; normal grupta ise 2.20 ± 0.47 mmol/L, 7.88 ± 0.84 gidi, 4.79 ± 0.73 gidi olarak bulun-muştur. Bu sonuçlara göre fruktozamin (p<0.025) düzeyi hipertiroidili grupta normal gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Diğerp arametre düzeyleri hipertiroidi ve hipotiroi-dide normal grup değerlerine yakındır. Serum Fruk-tozarnin-T.Protein, Serum fruktozamin-albumin arasında pozitif - bir korelasyon bulunmuştur. (r = 0.305, 0.365, t = 2.03, 2.482). Bu bulgular lite-ratiirk karşılaştırılmıştır.

 

Hyperthyroid and hiypothyroid patients serum were analyzed for fructosamine, total protein and al-bumin. These values were compared with those of healthy subjects. Serums were obtained from 35 nor-mal healthy and 42 hyperthyroid, 12 hypothyroid pa-tients. Hyperthyroidic people serum levels were: fructosamine 1.99 ± 0.27 mmoIlL, total protein 7.70 ± 0.98 gldl, albumin 4.65 ± 0.63 gidi. The ser-um levels of patients with hypothyroidic were: fruc-tosamine 2.19 ± 0.44 ınnzoliL, total protein 7.64 ± 0.98 gldl, albumin 4.70 ± 0.69 gidi; normal healthy people serum levels were: fructosamine 2.20 ± 0.47 mmol/L, total protein 7.88 ± 0.84 gidi, albumin 4.79 ± 0.73 gidi. Fructosamine values of hyperthyr-oid patients were lower than those of healthy sub-jects (p<0.025). Total protein and albunıin levels of the patients were normal. A positive correlation was found bctween fructosamine and total protein (r 0305, t = 2.03) and fructosamine and albumin (r = 0.365, t = 2.482). This findings were compared with tlwse of literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mustafa Yöntem, Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Hipertiroidili Ve Iıipotiroidili Hastalarda Serum Fruktozamin, Total Proteın, Albumin Değerlerının Normallerle Karşılaştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(2)
Geliş Tarihi : 17.11.1991, Kabul Tarihi : 17.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme