Hipofosfateminin Karbonhidrat Metabolizmasına Etkisi

İbrahim Erkul,Turan Özdemir,Alev Hasanoğlu

  •  Yıl : 1984
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 145-153
Özeti Hipofosfateminin karbonhidrat metabolizmasına etkisini araştırmak amacıyla, yaşları 6 ay ile 13 arasında değişen, 18 hipofosfatemik raşitizmli hastaya OGTT ve İVGTT uygulandı. Hipofosfatemik raşitizimli vakaların % 16.6'sında OGTT eğrisi anormaldi, normofosfatemik raşitizimli hastaların tümü normal OGTT'ne sahipti. Çalışmada, dolaylı insulinin etkisini göstermesi bakımından, İVGTT uygulanarak glokozun kaybolma hızını gösteren Kt değeri hesaplandı. Hipofosfatemik bir vakada Kt değeri % 1'in altında idi, yani karbonhidrat entoleransını gösteriyordu. Sonuç olarak; hipofofatemik raşitizimli hastalarda karbonhidrat metabolizmasının hafif olarak bozulduğu gösterildi.

 

OGTT and IVGTT were applied to 18 patients with hypophosphatemic rickets aged between 6 months and 13 years to investigate the effect of hypophosphatemia on carbohydrate metabolism. OGTT curve was abnormal in 16.6% of cases with hypophosphatemic rickets, all patients with normophosphatemic rickets had normal OGTT. In the study, in terms of showing the effect of indirect insulin, the Kt value, which shows the rate of disappearance of glaucous, was calculated by applying IVGTT. In a hypophosphatemic case, the Kt value was below 1%, indicating carbohydrate intolerance. As a result; It has been shown that carbohydrate metabolism is mildly impaired in patients with hypophatemic rickets.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İbrahim Erkul, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Hipofosfateminin Karbonhidrat Metabolizmasına Etkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 1(1)
Geliş Tarihi : 03.12.1984, Kabul Tarihi : 03.12.1984
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme