Hipotiroidi Ve Perikardiyal Effüzyon

Ahmet Kaya,Hasan Hüseyin Telli,Ali Bayram,Serdar Karaköse

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 501-506
Özeti Hipotiroidi ve miksödem tanısı alan 29 hasta EKG, telegrafi ve ekokardiyografi (EKO) ile pe-rikardiyal eli-ü:yan (PE) yönünden karşılaştırılmalı olarak ineelemiştir. Hastaların 24'ü (% 82.75) pri-mer, 5' i (% 17,24) sekonder kökenli hipotiroidi olup, primer hipotiroidili hastaların 8' inde (%33.33) düşük voltaj, 10' unda (% 41.66) kar-diyotorasik indeks (KTİ) kalb lehine artmış olarak bulundu. EKO ölçümleri sonucu 11 (% 45.83) has-tada PE saptandı, Akııt kalb tamponadı klinigi ile başvuran 1 hastada ise sekoncler hipotiroidi tanısı konulmuştur. Çalışmamızda hipotiroidide PE gö-rülme sıklıgının yaş ile paralel olarak arttığı, hormon dıkeyleri ile ilişkisi: olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Hypothyroidism and Pericardial Effusion Pericardial effusion of twelıty-nine patients with hypothyroidism and myxoedema was evaluated by their electrocardiographies (ECG), chest X-rays, and echocardiographies (ECO). Twenty-four of the patients had primer and remaining 5 patients had se-condary hypothyroidism. Low voltage in 8 patients (33.33 % ), cardio-thorasic ratio (CTR) higher (han 0_5 in 10 patients (41. 66 %), and pericardial ef-fusion in 11 patients (45. 83 % ) was detected by ECG, chest X-ray, and ECO, respectively. Se-condary hypothyroidism with acute cardiac tam-ponade was found in one patient. No relution was found between hormonal levels and effusion, but the severity of rardiae effusion is related to the ageing in hypothyroidic patients.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Kaya, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metobolizma
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Hipotiroidi Ve Perikardiyal Effüzyon, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(4)
Geliş Tarihi : 23.10.1992, Kabul Tarihi : 23.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme