Hodgkin Dışı Lenfomada Lenf Bezi İnce İğne Aspirasyonu Örneklerindeki P Glikoprotein Ekspresyonu

Bahriye Payzin,Melek Üstün,Ayhan Kılıç,Binnur Önal,Arzu Avcı,Dilek Soysal

  •  Yıl : 2002
  •  Cilt : 18
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 177-183
Özeti Histolojik olarak Hodgkin dışı lenfoma (HDL) olduğu ispatlanmış 30 olgunun lenf bezlerinin ince iğne aspirasyonu örneklerinde, C-494 antikoru kullanarak immunositokimyasal bir test yöntemiyle, P glikoprotein (Pgp) ekspres- yonunu tanıdı ve üç kür kemoterapi sonrasında inceledik. Pgp ekspresyonu tamda; evde l-ll'deki iki hastanın birinde, evre lll-IV'deki sekiz hastanın üçünde saptandı. Hastalık evresi, B semptomlarının varlığı, tedaviye cevap oranı ve toplam sağkalım süresi, Pgp negatif ve Pgp pozitif hasta grupları arasında anlamlı bir fark göstermedi. Sonuç olarak Pgp ekspresyonunun, olası ilaç direncinin diğer çok etmenli mekanizmalar nedini ile, HDL'da kemoterapiye olan direnci tek başına açıklayamayacağnı ileri sürmekteyiz.

 

We studied P glycoprotein (Pgp) expression by testing fine needle aspiration specimens from lymp nodes with C- 494 antibody using an immunocytochemical assay in 30 cases of hlstologically proven non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) at diagnosis and after three courses of chemotherapy. Pgp expression was detected İn two of eight patients with stage l-ll, 10 of 22 patients with stage lll-IV at diagnosis and in one of two patients with stage l-ll, three of eight patients with stage lll-IV after chemotherpy. The stage of disease, the presence of B symptoms, the rate of response to treatment and duration of overall survival showed no significant difference between the group of Pgp negative patients ad the group of Pgp positive patients. İn conclucion we suggest that Pgp expression alone can not explain the treatment of chemotherapy resistance in NHL probably due to multifuctorial mechanisms of drug resistance.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bahriye Payzin, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Hodgkin Dışı Lenfomada Lenf Bezi İnce İğne Aspirasyonu Örneklerindeki P Glikoprotein Ekspresyonu, Araştırma makalesi,
, Vol. 18(3)
Geliş Tarihi : 19.02.2002, Kabul Tarihi : 25.07.2002
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme