Idrar Kulturlerınden Role Edılen Bakterılerın Antibiyotık Duyarlılıkları

Mehmet Bitirgen,Emel Türk Arıbaş,Hayriye Karabacak

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 171-174
Özeti Bu •alumada idrar kiiltiirlerinden izole edilen 86 bakteri stgunun antihiyotiklere karp du-yarlrliklarz incelenmivir. Bu szglara karp en etkili antihiyotikler strastyla; Ofloksasin (67082.55) ye se-Iiitaksim (%67.44) olarak teshit edilirken, en dii§iik duyarlilzk Amlpisillin/Sulhaktam (%29.06) ye Tri-metoprim - Sulfametoksazol (%17.441a karat bu-lutimuour.

 

In this study suspectihilites of 86 bacteria strains isolated from urine cultures to various antibiotics were invastigated. The most effective antibiotics against these strains were Oflaxacin (%82.55) and cefotaxime (%67.44), while lowest suspectibilities were found against AmpicilliniSulbactam (5629.06) and Trimethoprim-Sulfamethoxazole (%1 7 44).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Bitirgen, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Idrar Kulturlerınden Role Edılen Bakterılerın Antibiyotık Duyarlılıkları, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme