Idrar Yolu Enfeksıyonlarında Ampırık Antıbıyotık Secimi

Salih Hoşoğlu,Bahriye Çümen,Celal Ayaz,Mehmet Faruk Geyik,Mehmet Boşnak

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 37-40
Özeti Diyarbakir Devlet Hastanesi Bakteriyoloji La-boratuvarina 1994 yili icinde idrar kulturu kin On-derilen materyallerden iiretilen aerob hakterilerin antibiyotik duyarliltga araorildi. cali§ma kap-samina alinan toplarn 172 idrar Orneginden 128'inde E.coli, 24'iinde S.aureus ye diger 20'sinde ce#tli bakteriler iiretildi. Izole edilen bakterilerin imipenem (1PM), siprofloksasin (CIP), ofloksasin (OFX), norfloksasin (NOR), sefotaksim (CXM), amoksisilin-klavulanat (AMC), sefiksim (CTX) ye seftazidim'e (CAZ) karp olan direncleri Kirby-Bauer disk diffiizyon yontemiyle araprildi. An-tibiyotik direnci 1PM'e %1.16, C1P'e % 14.53, OFX'e % 15.69, NOR'e % 17.44, CTX'e % 22.67, AMC'a % 23.83, CXM'e % 40.69 ye CAZ'e % 40.69'du. Kinolon grubu antibiyotiklerle iiciincii kupk sefalosporinler direnc acisindan kar-pla§tirildiginda istatistiksel olarak anlamh fork vardi (p<0.001). Idrar yolu enfeksiyonlarinda co-gunlukla antibiyogram sonucu beklenmeden tedavi uygulandigindan bu calipna ampirik tedavi icin yol gnsterici olacaktir.

 

This investigation was performed in Mic-robiology Laboratory of Diyarbakir State Hospital in 1994. We isolated 172 aerob bacteria from urine specimens and investigated antibacterial sensitivity. The bacteria which were investigated as follows: E. coli 128, S. aureus 24 and the other bacteria 20. The sensitivity of isolated agents to imipenem (1PM), ciprofloxacin (CIP), ofloxacin (OFX), nor-foxacin (NOR), cefataxime (CXM), amoxicilline-clavulanat (AMC), (CTX) and ceftazidime (CAZ) were investigated by Kirby-Bauer disc diffusion method. According to antibiotic susceptibility test the resistance was observed to !PM 1.16 %. CIP 14.53 %, OFX 15.69 %, NOR 17.44 %, CTX 22.67%, AMC 23.83 % CXM 40.69% and CAZ 40.69 %. The difference between Quinolones and Third Generation Cephalosporines were sta-tistically meaningtiil (p<0.001). We suggested this study guedlines for empirical antibiotic treatment in urinary tract infections.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Salih Hoşoğlu, Tıp Fakültesi DicleÜniversitesi Mikrobiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Idrar Yolu Enfeksıyonlarında Ampırık Antıbıyotık Secimi, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme