IDRAR YOLU ENFEKSIYONLARINDA AMPIRIK ANTIBIYOTIK SEciMi

CELAL AYAZ, SALİH HOŞOĞLU, MEHMET BOŞNAK, MEHMET FARUK GEYİK, Bahriye Çümen

  • Yıl : 1995
  • Cilt : 11
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 37-40
Diyarbakir Devlet Hastanesi Bakteriyoloji La-boratuvarina 1994 yili icinde idrar kulturu kin On-derilen materyallerden iiretilen aerob hakterilerin antibiyotik duyarliltga araorildi. cali§ma kap-samina alinan toplarn 172 idrar Orneginden 128'inde E.coli, 24'iinde S.aureus ye diger 20'sinde ce#tli bakteriler iiretildi. Izole edilen bakterilerin imipenem (1PM), siprofloksasin (CIP), ofloksasin (OFX), norfloksasin (NOR), sefotaksim (CXM), amoksisilin-klavulanat (AMC), sefiksim (CTX) ye seftazidim'e (CAZ) karp olan direncleri Kirby-Bauer disk diffiizyon yontemiyle araprildi. An-tibiyotik direnci 1PM'e %1.16, C1P'e % 14.53, OFX'e % 15.69, NOR'e % 17.44, CTX'e % 22.67, AMC'a % 23.83, CXM'e % 40.69 ye CAZ'e % 40.69'du. Kinolon grubu antibiyotiklerle iiciincii kupk sefalosporinler direnc acisindan kar-pla§tirildiginda istatistiksel olarak anlamh fork vardi (p<0.001). Idrar yolu enfeksiyonlarinda co-gunlukla antibiyogram sonucu beklenmeden tedavi uygulandigindan bu calipna ampirik tedavi icin yol gnsterici olacaktir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
IDRAR YOLU ENFEKSIYONLARINDA AMPIRIK ANTIBIYOTIK SEciMi
, Vol. 11 (1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995, Yayın Tarihi : 15.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;