İKİ FARKLI TÜM VÜCUT IŞINLAMASI TEKNİĞİNİN ECLİPSE TEDAVİ PLANLAMA SİSTEMİ KULLANILARAK DOZİMETRİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

AYBALA NUR ÜÇGÜL, ERAY KARAHACIOĞLU, ERTUĞRUL ŞENTÜRK, HÜSEYİN BORA, NİYAZİ VOLKAN DEMİRCAN, SERAP CATLI DINC

  • Yıl : 2020
  • Cilt : 36
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 33-38

Amaç: Bu çalışma, Eclipse tedavi planlama sistemi kullanılarak, genişletilmiş kaynak cilt mesafesindeki iki tüm vücut ışınlama tekniği (TBI) için risk altındaki organ dozlarını karşılaştırmaktadır.

Gereç ve Yöntemler: Bilateral TBI uygulanan 20 hasta için geriye dönük olarak AP-PA (anteroposterior) tekniği ile 3D tedavi planları oluşturuldu. Her hasta için, doz hacim histogramları (DVH) oluşturmak ve 3D doz hacmi dağılımlarını incelemek amacıyla tüm vücut, böbrekler, akciğerler, tiroid ve karaciğer konturlaması yapıldı. Tiroid, akciğer, böbrek, karaciğer ve tüm vücut ortalama dozları, tedavi hacimleri ve % 2 hacmin aldığı maksimum dozları (D2) doz volume histogramından hesaplandı ve SPSS dosyasına aktarıldı. Parametrik olmayan Wilcoxon testi, iki teknik için doz değerlerini karşılaştırmak amacıyla kullanıldı.

Bulgular: Lateral pozisyonda TBI uygulanan hastaların tiroid bezi ortalama dozları, AP pozisyona göre anlamlı olarak düşük gözlendi (11.98 and 12.64 Gy, p = 0.21). Akciğer dozları açısından iki teknik arasında istatiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi. Çünkü, her iki teknikte de akciğerler kurşun bloklarla korundu. Karaciğer ve böbrek ortalama dozları lateral planlamada daha düşük bulundu (sırasıyla p=0.002 ve p=0.004). Karaciğer D2 dozları ise AP planlama tekniğinde daha düşük saptandı (p=0.032). Her iki teknik arasındaki sıcak alanların karşılaştırılmasında ise çok belirgin şekilde lateral pozisyon üstün bulundu (p<0.0001).

Sonuç: Bu çalışmada, sıcak noktaları önlemek için bilateral pozisyonun AP-PA pozisyonundan daha üstün olduğu gözlendi. AP pozisyonda vücudun girintili çıkıntılı yapısını tolere etmek daha zor olmaktadır. Ek olarak, organların (karaciğer,böbrek,tiroid ) doz dağılımları karşılaştırıldığında, lateral pozisyonda sonuçların istatistiksel olarak daha iyi çıktığı görüldü. Lateral pozisyon, daha homojen doz dağılımı ve daha iyi kalitede planlama yapma açısından avantaj sağlamaktadır.

Atıf yapmak için : Catli Dinc S Demircan NV, Turan AN, Senturk ME, Karahacioglu E, Bora H. Dosimetic Evaluation Of Two Different Total Body Irradiaton Techniques Using Eclips Treatment Plannig System. Selcuk Med J 2020;36(1): 33-38
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
İKİ FARKLI TÜM VÜCUT IŞINLAMASI TEKNİĞİNİN ECLİPSE TEDAVİ PLANLAMA SİSTEMİ KULLANILARAK DOZİMETRİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
, Vol. 36 (1)
Geliş Tarihi : 14.05.2019, Kabul Tarihi : 14.05.2019, Yayın Tarihi : 03.03.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;