İki Vaka Nedeniyle Sifiliz Ve Condylomata Lata

Hüseyin Tol,Hüseyin Endoğru,Şükrü Balevi,Alaalldin Atalık,Ayfer Özkardeş,Müfide Bozkürk

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 151-158
Özeti Cinsel yolla bulaşan hastalıklar grubuna giren sifiliz, tüm dünyadave ülkemizde önemini korumaya devam etmektedir. Son yıllarda, sifiliz vakalarında bir artma eğiliıni gözlenmektedir. Bu eğilimin sebepleri arasında sos-yal, ekonomik ve ahicşki faktörleri sayabiliriz. Sifiliz ikinci devir lezyonlarından Kondilomata lata ve diğer bulgulan taşıyan 2 olgu konunun önemi nedeniyle takdim edildi.

 

Syhilis, in the group of sexuallY transmitted di-seases, maintains its importance' over the world and in our countm Iiı recent years, a trend tv increase iıt. cases of syphilis has been observed. Among causes of this trend are social, ecoıtomic and moral factors. Two cases with Condylomata lata and other symptoms of secondarv svphilis vere presemed be-cause of the importance of the subject.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hüseyin Tol, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İki Vaka Nedeniyle Sifiliz Ve Condylomata Lata, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(1)
Geliş Tarihi : 26.10.1992, Kabul Tarihi : 26.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme