İnce Barsak Tıkanmalarrnda Operatif Dekompresyon Metodlarının Bakteriyemiye Etkisi

Şakir Tekin,Adnan Kaynak,Zafer Daşçı,Nilgün Kuru,Duygu Fındık

  •  Yıl : 1997
  •  Cilt : 13
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 183-185
Özeti İnce barsak tıkannıası oluşturulan bir köpek MO-delinde, perope•atuar yapılan dekompresyon !ne-todlarının, bakteriyemive etkisi incelendi. 40 sokak köpeğinin kullanıldığı bu çalışmada, 10 köpeğe sa-dece lapaı-otomi, 30 köpeğe ileoçekal valvin 5 cin proksimalinden bağlama konarak ince barsak tıkanması oluşturuldu. 48 saat sonra 10 köpekte sa-dece bağlama çözilldii, 10 köpekte bağlama açılıp ren-ogmt dekompresyon ve nazogastrik aspirasyon, 10 köpeğe enterotomi ile dekompresyon uygulandı. Dekompresyondan önce ve 15 dakika sonrası alınan kan kı'iltürlerinde E.coll bakteriyemisi, de-lwmpresyon gruplartyla lıgasyonun •özüldüğii grup arasında belirgin fark vardı (p<0,05). Her iki de-konıpresyon grupları arasında hakteriyemi açısından fark bulunamadı. Çalışma sonunda ince barsak nkanmalarında dekompr-esyon işleminin bak-yerivemi riskini artırdığı kanaatine varıldı.

 

We studied- the eflect of decompression methods for bacteriemia in the obstruction of small in-testine. Fourty mongrel dogs were included iız this study and the only laparotomy was peıformed in ten (control group), intestinal obstruction was per-formed irz thiı-ty hy obliterating terminal ileum 5 cm pı-oximal to the caecum using silk. After a 48 hours peı-iod, nhstruction was opened in ten, ohstruction was opened and retrograde decompression and na-sogastric aspiration was added in ten, obstruction was opened and decompression was performed hy enterotomy in ten. Blood sample was taken for blood culture 15 m.inute hefore and atter decompression procedııre. Bacteriemia hy E. coli was higher in de-compression groups than the control group which obstr-uction was opened only (p<0,05). There was no differences hetween the two decompression groups. As a result of study, we concluded that de-•ompression cause bacteriemia iıı small intestinal obstruction.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şakir Tekin, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İnce Barsak Tıkanmalarrnda Operatif Dekompresyon Metodlarının Bakteriyemiye Etkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 13(3)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme